Povjerenik za informiranje organizira radionicu za korisnike prava na pristup informacijama „MOJE PRAVO NA INFORMACIJU“ koja će se održati u četvrtak, 14. prosinca 2017. godine, 13:00-16:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke, Korzo 16, Rijeka.

Povjerenik za informiranje organizira ovu radionicu u okviru provedbe projekta „Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti, udruga, medija i građana za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama“, koji se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, čija je ukupna vrijednost 600.000,00 HRK i čija je provedba započela u listopadu 2017. i koji će se provoditi do kraja rujna 2018.

Cilj je projekta doprinijeti jačanju kapaciteta ključnih dionika prava na pristup informacijama – tijela javne vlasti te korisnika – udruga, medija, građana – da što efikasnije primjenjuju i koriste Zakon o pravu na pristup informacijama  i na taj način doprinose transparentnom, otvorenom i responsivnom radu vlasti i javne uprave u Republici Hrvatskoj.

Kao projektne aktivnosti, osim radionica za korisnike prava na pristup informacijama predviđene su i edukacije za tijela javne vlasti, održavanje konferencije, izrada publikacija i nove internetske stranice te izrada i objava i objava edukativnih video materijala o grupama tema koje obuhvaća ovo Ustavom zajamčeno pravo.

Radionica je namijenjena svim korisnicima, a osobito predstavnicima medija i udruga civilnog društva. Osmišljena je kao edukativni program s interaktivnom komponentom, s ciljem informiranja i educiranja o uvjetima i načinima ostvarivanja prava na pristup informacijama te otvorenosti i javnosti rada tijela javne vlasti uz praktične savjete te odgovore na pitanja.

PROGRAM RADIONICE

12:30 – 13:00 Registracija sudionika

13:00 – 13:10 Uvod: Pravo na pristup informacijama: zašto je važno i kako ga možemo   ostvarivati?, mr.sc. Ina Volmut, savjetnica Povjerenice za informiranje

13:10 – 14:30 Kako tražiti i dobiti informaciju? Hrvoje Vindakijević, dipl.iur., savjetnik Povjerenice za informiranje

 • Što je informacija i koja su moja prava prema Zakona o pravu na pristup informacijama?
 • Kako početi?  Što je popis tijela javne vlasti?
 • Informacije na internetu, otvoreni podaci i javnost sjednica tijela javne vlasti
 • Kako podnijeti zahtjev za pristup informacijama? Savjeti i preporuke
 • Zakon o medijima vs Zakon o pravu na pristup informacijama: kojim putem krenuti?
 • Pitanja i odgovori

14:30 – 14:45 Stanka za kavu

14:45 – 15:30 Kako mogu zaštititi svoje pravo na pristup informacijama?

 • Uskraćena mi je informacija – kako mogu zaštiti svoje pravo?
 • Podnošenje žalbe Povjereniku i upravna tužba – savjeti i preporuke
 • Moglo bi i bolje – kako predstavkom potaknuti tijela javne vlasti da budu transparentna
 • Pitanja i odgovori

15:30 – 16:00 Moje pravo na odlučivanje – kako se uključiti u savjetovanja s javnošću?, mr.sc. Ina Volmut, savjetnica povjerenice za informiranje

 • Kako sudjelovati u savjetovanjima s javnošću?
 • Kako pratiti savjetovanja s javnošću i potaknuti tijela javne vlasti da ih provode?
 • Pitanja i odgovori

 


Radi ograničenog broja mjesta, molimo Vas da svoje sudjelovanje obavezno potvrdite na e-mail ina.volmut@pristupinfo.hr najkasnije do 12. 12.2017. u 10.00 sati