Ured povjerenika

Povjereniku za informiranje u radu pomaže njegov ured kao stručna služba. Stručne poslove u Uredu povjerenika obavljaju državni službenici raspoređeni na radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu, na koje se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje prava i obveze državnih službenika.

U Uredu povjerenika se za pojedina područja rada ustrojavaju ustrojstvene jedinice, u skladu s vrstom posla.  Unutar ureda povjerenika ustrojene su tri službe: Služba za zaštitu prava na pristup informacijama, Služba za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama i Služba za opće poslove. Unutarnje ustrojstvo i djelokrug službi uređeni su Poslovnikom povjerenika.

Povjerenik za informiranje

Služba za zaštitu prava na pristup informacijama

Služba za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama

Služba za opće poslove