Upute, smjernice, obrasci

Upute / smjernice

 • Uputa za provedbu članka 10. ZPPI – Proaktivna objava informacija (.doc/.pdf)

 • Primjena članka 10. ZPPI – dodatna uputa (proaktivna objava informacija tijela javne vlasti koja nemaju službenu internetsku stranicu) (.doc)

 • Primjena članka 10. ZPPI – dodatna uputa (proaktivna objava zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti) (.doc)

 • Nužni preduvjeti za učinkovit pristup informacijama – dodatne preporuke (.doc/.pdf)

 • Smjernice za objavu proračunskih dokumenata i izvješća u otvorenom formatu (.doc/.pdf)

 • Uputa za objavu godišnjeg izvješća o poslovanju trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države, lokalnih i regionalnih jedinica (.doc/.pdf)

 • Smjernice za objavu informacija o unutarnjem ustrojstvu tijela javne vlasti (.doc/.pdf)

 • Smjernice za objavu informacija o pravu na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (.doc/.pdf)

 • Smjernice za provedbu članka 11. ZPPI – Savjetovanja s javnošću (.doc/.pdf)

 • Uputa za provedbu članka 11. ZPPI – Sastav radnih skupina (.doc / .pdf)

 • Preporuka za provedbu članka 11. ZPPI – savjetovanje s javnošću JLP(R)S kod donošenja proračuna (.doc / .pdf)

 • Smjernice za provedbu članka 12. ZPPI – Javnost rada (.doc/.pdf)

 • Dodatne smjernice za proaktivnu / pravovremenu objavu dnevnih redova sjednica i zaključaka / zapisnika te mogućnosti prisustvovanja na njima (.doc)

 • Smjernice za provedbu ZPPI-ja: Postupanje mjesne samouprave u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (.doc/.pdf)

 • Uputa za provedbu članka 13. ZPPI (.doc/.pdf)

 • Obrazac za dostavu podataka – članak 13. ZPPI (.doc)

 • Primjena članka 13. ZPPI – dodatna uputa (vanjsko pružanje usluga) (.doc)

 • Smjernice za provedbu ZPPI: Vijećnička pitanja i Zakon o pravu na pristup informacijama (.doc/.pdf)

 • Smjernice za provedbu ZPPI: Ostvarivanje prava na pristup informacijama zastupnika i vijećnika u predstavničkim tijelima – dodatne smjernice (.doc)

 • Smjernice za ugovore o zakupu poslovnog prostora (.doc/.pdf)

 • Smjernice o pristupu informacijama u postupcima provedbe javnih natječaja za zapošljavanje, te postupak izbora i imenovanje putem javnih poziva u tijelima javne vlasti (.doc/.pdf)

 • Smjernice za test razmjernosti i javnog interesa (.doc/.pdf)

 • Smjernice za primjenu odredbe o zlouporabi prava (.doc/.pdf)

 • Smjernice za ponovnu uporabu informacija (.doc/.pdf)

 • Smjernice o pristupu informacijama i poslovnoj tajni (.doc)

 • Smjernice o pristupu informacijama i klasificiranim podacima (.pdf)

 • Uputa za primjena članka 19. ZPPI i Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (.doc/.pdf)

 • Pristup informacijama o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu programa financiranih javnim sredstvima – načelna uputa (.doc )

 • Ponovna uporaba informacija – izuzeće od primjene ZPPI  (uputa)  (.doc/.pdf)

 •  Smjernica o primjeni apsolutnog ograničenja prava na pristup informacijama (.doc/.pdf)

 • Smjernica o ostvarivanju prava na pristup informacijama u odnosu na zaštitu osobnih podataka (.doc/.pdf)

Preuzimanje obrazaca – za korisnike

Napomene za korisnike:

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se službeniku za informiranje u tijelu javne vlasti. Popis službenika za informiranje u svim tijelima javne vlasti s kontakt podacima dostupan je na mrežnim stranicama Povjerenika za informiranje, na poveznici https:// tjv.pristupinfo.hr

Tijelo javne vlasti dužno je riješiti zahtjev u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva, a u iznimnim slučajevima taj se rok može produžiti za daljnjih 15 dana o čemu je službenik za informiranje dužan obavijestiti podnositelja zahtjeva. Ako tijelo javne vlasti na riješi zahtjev u navedenom roku, podnositelj zahtjeva ima pravo izjaviti žalbu zbog nerješavanja zahtjeva, koje se predaje Povjereniku za informiranje. U žalbi je potrebno navesti kada je zahtjev za pristup informacijama odnosno ponovnu uporabu informacija podnesen tijelu javne vlasti.  Žalba mora biti vlastoručno potpisana. Uz žalbu se preporučuje priložiti presliku podnesenog zahtjeva i dokaz o njegovoj predaji tijelu javne vlasti.

Podnositelj zahtjeva ima pravo izjaviti žalbu protiv rješenja kojim se u potpunosti ili djelomično odbija njegov zahtjev za pristup informacijama ili za ponovnu uporabu informacija. Žalba se predaje tijelu javne vlasti koje je donijelo osporavano rješenje u roku od 15 dana od dana zaprimanja rješenja, a  koje će žalbu sa cjelokupnim spisom predmeta dostaviti Povjereniku za informiranje na rješavanje.  Uz žalbu se preporučuje priložiti presliku rješenja, presliku  podnesenog zahtjeva i dokaz o njegovoj predaji tijelu javne vlasti.

Ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može od tijela javne vlasti zahtijevati ispravak ili dopunu informacije u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije.

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.

Preuzimanje obrazaca – za tijela javne vlasti