„Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti, udruga, medija i građana za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama“

Projekt Povjerenika za informiranje provodi se u okviru Europskog socijalnog fonda, Prioritetna os: Dobro upravljanje, Operativni program “Učinkoviti ljudski potencijali” (2017-2018)

U okviru projektnog financiranja Europskog socijalnog fonda, Prioritetne osi “Dobro upravljanje” Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” pripremljen je projekt “Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama”, ukupne vrijednosti 599.922,0 HRK, s nacionalnim sufinanciranjem od 15%. S pripremom projekta započelo se u 2015. godini, a projekt se provodio od 1. listopada 2017. do 30. rujna 2018. Cilj je projekta doprinijeti jačanju kapaciteta ključnih dionika prava na pristup informacijama – tijela javne vlasti te korisnika – udruga, medija, građana – da što efikasnije primjenjuju i koriste Zakon o pravu na pristup informacijama i na taj način doprinose transparentnom, otvorenom i responsivnom radu vlasti i javne uprave u Republici Hrvatskoj.

Projektne aktivnosti uključivale su izradu i objavu online edukativnih video materijala za tijela javne vlasti i korisnike; izradu video i audio spotova za javnost, publikacija i letaka. U okviru projekta pokrenute su nove, korisnički orijentirane internetske stranice Povjerenika za informiranje, održano 10 online edukacija (webinara) o pravu na pristup informacijama, 5 regionalnoih edukacija o primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama (u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Dubrovniku), 6 radionica za korisnike prava na pristup informacijama Moje pravo na informaciju (2 u Zagrebu, po 1 u Splitu, Rijeci, Osijeku i Dubrovniku) i jedna međunarodna konferencija.