Praćenje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama

Povjerenik za informiranje prati i analizira provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama. U tu svrhu provodi istraživanja i stručne analize iz područja prava na pristup informacijama i prava na ponovnu uporabu informacija, uključujući analize inozemnih iskustava. Također, Povjerenik potiče i održava kontinuiranu suradnju sa službenicima za informiranje u tijelima javne vlasti te izrađuje i održava registar službenika za informiranje (popis tijela javne vlasti) i vodi evidenciju isključivih prava na ponovnu uporabu informacija.

Povjerenik utvrđuje sadržaj i prikuplja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama od tijela javne vlasti te obrađuje pristigle podatke. Obrađene podatke Povjerenik uključuje u godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama, koje podnosi Hrvatskom saboru te u izvješće o provedbi Direktive o ponovnoj uporabi informacija Europskoj komisiji. Također, Povjerenik za informiranje redovito provodi i objavljuje analize provedbe pojedinih odredbi Zakona u određenim skupinama tijela javne vlasti. Analize dobivene praćenjem koriste se za jačanje kvalitete edukacijskih programa i izradu smjernica za provedbu zakona.

Popis tijela javne vlasti

U svrhu osiguranja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) Povjerenik za informiranje izradio je i objavio Popis tijela javne vlasti.

Popis obuhvaća i registar službenika za informiranje kojeg Povjerenik vodi sukladno članku 13. Zakona.

Popis sadrži nazive i adrese tijela javne vlasti, kao i njihove Internet stranice i kontakt, kao i podatke o službenicima za informiranje. Popis je instruktivan te ne isključuje postojanje drugih tijela javne vlasti kao obveznika prava na pristup informacijama te omogućava redovitu promjenu podataka.

Popis se obnavlja kontinuirano, u stvarnom je vremenu i sadrži ažurirane podatke za oko 6000 tijela javne vlasti.

Posebni popisi tijela javne vlasti

U drugoj polovici 2017. prikupljeni su podaci o mjesnim odborima u općinama i gradovima te gradskim četvrtima i kotarevima kao tijelima javne vlasti. Popis koji je objavljen 22. prosinca 2017. i ažuriran 1. srpnja 2018. sadrži podatke o ukupno 3.898 jedinica mjesne samouprave. Radi se o prvom popisu postojećih mjesnih odbora, gradskih kotareva i četvrti koji su osnovani statutima lokalnih jedinica. U pripremi su Smjernice o postupanju mjesne samouprave u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, a kako bi se osigurala primjena Zakona u navedenim tijelima te podnošenje izvješća 2019. godine.