Praksa povjerenika za informiranje

Na internetskoj stranici  Povjerenika za informiranje od 2016. godine uspostavljena je Tražilica odluka i mišljenja Povjerenika za informiranje (skraćeno: TOM) kojom je omogućen korisnicima, tijelima javne vlasti i svim zainteresiranima uvid u pregled cjelokupne prakse Povjerenika za informiranje, kao neovisnog tijela koje u drugostupanjskom  postupku rješava o žalbama na rješenja tijela javne vlasti te uvid u mišljenja Povjerenika o primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama. TOM sadrži i izbor odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Europskog suda za ljudska prava.

Svrha TOM-a je omogućavanje javnosti uvida u rad Povjerenika te pomoć prvenstveno korisnicima prava radi informiranja o mogućnosti pristupa pojedinim informacijama tijela javne vlasti te tijelima javne vlasti radi pravilnog rješavanja zahtjeva za pristup informacijama u njihovu posjedu.

Dugogodišnja praksa ukazuje na punu utemeljenost i korisnost TOM-a, ali i na potrebu dodatnog, jezgrovitog prikaza najvažnijih dosegnutih pravnih standarda od strane Povjerenika, a potvrđenih i od Visokog upravnog suda u primjeni prava na pristup informacijama. Stoga je u Izvješću o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. kao mjera povećanja efikasnosti predložena i „priprema i objava sažetaka najvažnijih odluka, mišljenja i smjernica Povjerenika, iz kojih bi tijela javne vlasti i korisnici na jednostavniji način bili upoznati sa praksom Povjerenika“.

Osim sažetaka odluka, ova rubrika sadrži i mišljenja i upute Povjerenika tijelima javne vlasti, kojima se želi standardizirati njihovo postupanje.

Obavijest korisniku kojom ne ostvaruje pravo na informaciju temeljem odredbi ZPPI-ja,  treba sadržavati uputu o pravnom lijeku odnosno mogućnost izjavljivanja prigovora čelniku tijela javne vlasti u roku od  osam dana

21 prosinca 2022|

Izmjenama  i dopunama ZPPI-ja ( NN 69/22) omogućeno je korisnicima podnošenje prigovora na obavijest TJV kojom odlučuje o njihovom zahtjevu. Obavijest korisniku TJV je dužno izdati korisniku u slučajevima kad

Nema zapreka da se savjetovanje s javnošću za akte kojih su predlagači vijećnici/zastupnici ili klubovi vijećnika/zastupnika objave na stranicama tijela javne vlasti i tako omogući građanima da iznesu svoje komentare i prijedloge

14 listopada 2022|

Sukladno članku 11. ZPPI-ja, tijela javne vlasti dužna su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana

Provedba savjetovanja s javnošću u ljetnim mjesecima

28 srpnja 2022|

Ukoliko se provedba savjetovanja s javnošću ne može izbjeći u razdoblju korištenja godišnjih odmora (srpanj, kolovoz), preporuča se tijelima javne vlasti da se trajanje savjetovanja predvidi u dužem trajanju od

“Trgovačka društva u vlasništvu trgovačkih društava koja su tijela javne vlasti po definiciji iz članka 5. stavka 1. točke 2. ZPPI-ja, također spadaju u krug obveznika primjene Zakona, odnosno predstavljaju tijela javne vlasti.”

26 travnja 2022|

UP/I-034-02/21-01/1 - uvidom u Sudski registar i vlasničku strukturu trgovačkog društva utvrđeno je da je jedini osnivač i vlasnik trgovačkog društva pravna osoba čiji je jedini osnivač i vlasnik Republika

„Isplate odvjetnicima ne predstavljaju poslovnu ili profesionalnu tajnu, već informaciju od javnog interesa kojima tijelo javne vlasti mora omogućiti pristup.“

12 travnja 2022|

Informacija je poslovna ili profesionalna tajna (UP/II-122/2020.) – omogućen pristup isplatama pojedinim odvjetnicima/odvjetničkim uredima/odvjetničkim društvima tijekom 2019. godine od strane trgovačkog društva Croatia banka d.d. Korisnik prava na pristup informacijama