Međuinstitucionalna suradnja

Trajna i tijesna suradnja Povjerenika za informiranje s tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima normirana je Zakonom o pravu na pristup informacijama, a sastoji se i od formalnih i od neformalnih oblika suradnje. Kvalitativno i kvantitativno najintenzivnije se surađuje na provedbi mjera i aktivnosti iz pojedinih nacionalnih strateških dokumenata, pružanjem stručne pomoći temeljem upita zaprimljenih od strane tijela javne vlasti, a osobito suradnjom na promotivnim i edukativnim događanjima.

Redovito se održava suradnja s Hrvatskim saborom, u pogledu podnošenja godišnjeg izvješća te u pitanjima postupanja po predstavkama građana. Suradnja se redovito ostvarivala i s drugim tijelima, osobito u okviru edukacijskih i promotivnih aktivnosti: s Ministarstvom uprave, Ministarstvom pravosuđa, Uredom za udruge Vlade RH, Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva, Uredom Vijeća za nacionalnu sigurnost, Agencijom za zaštitu osobnih podataka te Državnom školom za javnu upravu. Suradnja s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave odvijala se ponajviše kroz edukativne aktivnosti, kao organizaciji i provedbi regionalnih radionica u okviru ESF projekta „Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti, udruga, medij i građana za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama“ te putem njihovih udruga – Hrvatske zajednice županija, Udruge gradova i Udruge općina.

Povjerenik redovito sudjeluje u radu koordinacijskih tijela za izradu i provedbu strateških dokumenata i pratećih akcijskih planova, kao i s tijelima koja predsjedavaju koordinacijama, a i članovima (tijelima državne uprave, drugim tijelima, udrugama, akademskom zajednicom) s kojima se surađuje na provedbi zajedničkih aktivnosti, uz redovito izvještavanje o postignutom. Među najznačajnija kordinacijska tijela u čijem radu sudjeluje Povjerenik valja izdvojiti Savjet za suzbijanje korupcije, Savjet inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, koordinacijsko tijelo za provedbu Strategije razvoja javne uprave i Akcijskog plana provedbe Strategije razvoja javne uprave te koordinacijsko tijelo za provedbu Politike otvorenih podataka. U okviru navedenih strateških dokumenata i njihovih akcijskih planova pravo na pristup informacijama, ponovna uporaba informacija te savjetovanja s javnošću identificirani su kao ključni instrumenti za postizanje transparentnosti i otvorenosti javne vlasti i uprave, suzbijanje korupcije, zaštitu ljudskih prava te reformu i digitalizaciju javne uprave.

Međunarodna suradnja

Međunarodna suradnja Povjerenika za informiranje ostvaruje se kroz multilateralne europske i druge skupine te bilateralnim odnosima s tijelima nadležnima za pristup informacijama u drugim državama. Povjerenik za informiranje sudjeluje u radu Radne skupine Europske komisije za podatke javnog sektora (PSI – Public Sector Information), Europske mreža povjerenika za informiranje, globalne inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast i nizu drugih međunarodnih inicijativa, koji predstavljaju podlogu razmjene iskustva i međusobne pomoći srodnih institucija koje predstavljaju nezavisna tijela za zaštitu prava na pristup informacijama, osobito u svrhu poboljšanja rada i provedbe Zakona.

Tijekom proteklih godina, Povjerenik je uspostavio bilaternu međunarodnu suradnju s brojnim srodnim institucijama, koja uključuje suradnju na projektima, studijske posjete, sudjelovanje u na konfrencijama i okruglim stolovima, radne sastanke i ostale oblike razmjena iskustva o pojedinim pitanjima.

Suradnja s međunarodnim tijelima i udrugama te tijelima i udrugama drugih država ostvaruje se i kroz održavanje promotivnih aktivnosti i projekata, osobito kroz nastavak suradnje s Britanskim veleposlanstvom, Zakladom Konrad Adenauer i Francuskim institutom, kao i međunarodnim udrugama kojima Povjerenik pruža informacije i odgovore na upitnike i pitanja u vezi pravnog okvira i provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama te Direktive o ponovnoj uporabi informacijama, tijelima EU te s međunarodnim udrugama (Transparency International, Open Knowledge International, Open Data for Development i dr.).