Godišnja savjetovanja službenika za informiranje

Povjerenik za informiranje je u 2019. godine započeo s organizacijom godišnjih savjetovanja službenika za informiranje tijela javne vlasti s ciljem omogućavanja detaljnog uvida u praktične i znanstvene aspekte postupanja prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, a kako bi se doprinijelo standardizaciji njegove primjene, olakšao rad službenicima za informiranje i pružila stručna pomoć, smanjio broj žalbenih postupaka i u konačnici osiguralo transparentno i zakonito postupanje tijela javne vlasti.

U želji da se olakša rad službenicima za informiranje, pruži stručna pomoć i u konačnici doprinese standardiziranom postupanju prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje izlaganjima i raspravom na panelima želi službenicima omogućiti  uvid u aktualne pravne, znanstvene i praktične aspekte postupanja u ostvarivanju prava na informaciju.

Za sudjelovanje na Godišnjem savjetovanju službenika za informiranje ne plaća se kotizacija, već samo stvarni materijali troškovi smještaja i prehrane.

5. savjetovanje službenika za informiranje (Split, 28. i 29. rujna 2023.)

Povjerenik za informiranje održao je peto godišnje savjetovanje službenika za informiranje u Splitu, 28. i 29. rujna 2023. godine. U okviru Savjetovanja, kojim je obilježen i Međunarodni dan prava na pristup informacijama, održan je stručni skup „Vrednovanje učinaka Zakona o pravu na pristup informacijama“, kao završna aktivnost projekta neovisne evaluacije učinaka Zakona s tezama za njegovo noveliranje, financiranog sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

U okviru savjetovanja predstavljena je knjiga „Izbor odluka Povjerenika za informiranje 2013.-2023.“, u kojoj je obrađeno 270 odluka značajnih za usklađivanje prakse i stvaranje standarda postupanja u području prava na pristup informacijama.

Savjetovanje u Splitu okupilo je gotovo 120 sudionika, prvenstveno službenika za informiranje, ali i neovisne stručnjake koji su proveli evaluaciju Zakona, službenike tijela javne vlasti i predstavnike korisnika koji su sudjelovali u istraživanju, predstavnike akademske zajednice, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i Ureda povjerenika.

4. savjetovanje službenika za informiranje (Osijek, 26. i 27. listopada 2022.)

Povjerenik za informiranje održao je četvrto godišnje savjetovanje službenika za informiranje 26. i 27. listopada 2022. u Osijeku. Na savjetovanju je sudjelovalo više od 200 službenika za informiranje te ostalih stručnjaka u području prava na pristup informacijama.

U okviru savjetovanja, uz uvodna izlaganja, održana su četiri tematska panela, uključujući tradicionalni forum službenika za informiranje, a središnje teme savjetovanja obuhvatile su utjecaj izmjena i dopuna ZPPI (“Narodne novine”, broj 69/22) na postupanje tijela javne vlasti s osvrtom na postupak izvršenja  rješenja Povjerenika, proaktivnu objavu informacije i financijsku transparentnost rada tijela javne vlasti  s prikazima primjera dobre prakse iz jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Također, tijekom savjetovanja polaznicima su prezentirane i studije slučajeva iz prakse koji se odnose na zlouporabu prava na pristup informacijama i provedbu testa razmjernosti i javnog interesa.

3. savjetovanje službenika za informiranje (Rovinj, 13. i 14. listopada 2021.)

Povjerenik je održao treće godišnje savjetovanje službenika za informiranje 13. i 14. listopada 2021. u Rovinju za ograničeni broj službenika za informiranje iz svih kategorija tijela javne vlasti.

Održana su tri tematska panela na aktualne teme s područja prava na pristup informacijama i tradicionalni Forum službenika za informiranje kao platforma za razmjenu iskustava u obavljanju ovih zadaća, a na kojima su uz djelatnike Ureda povjerenika sudjelovali i stručnjaci s Pravnog fakulteta u Rijeci, Visokog upravnog suda RH, Ministarstva turizma i sporta, udruge Zelena Istra, Hrvatske odvjetničke komore, Grada Zagreba i Grada Rovinja.

Na panelu Pravna regulacija i praksa u pravu na pristup informacijama središnje teme bile su novele Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o upravnim sporovima i novosti koje one donose u odnosu na primjenu ZPPI-ja, ali i novine koje su predložene u procesu preuzimanja OD Direktive i usklađivanja zakonskog okvira s upravno-sudskom praksom.

Na panelu pod nazivom Granice javnog interesa u pristupu informacijama razmatrano je ostvarivanje javnoga interesa s motrišta ustavnopravnog i zakonskog okvira, o čemu je 28. rujna 2021. održan i okrugli stol u prigodi obilježavanja Međunarodnog dana prava na pristup informacijama. Također je prikazan pregled upravno-sudske prakse u identifikaciji javnog interesa, uz analizu određenog broja sudskih odluka koje su u najvećem broju potvrdile prethodno donesena rješenja Povjerenika.

Na panelu Učinimo pristup informacijama efikasnijim održana su izlaganja i vježbe s ciljem unaprjeđivanja znanja o provedbi testa razmjernosti i javnoga interesa, u slučajevima gdje su se primjenjivale razne vrste ograničenja (klasificirani podaci, poslovna tajna, zaštita osobnih podataka).

Prikazana je i studija slučaja – O istome različito, s ciljem analiziranja prakse različitog postupanja tijela u rješavanju istovjetnih zahtjeva upućenih velikom broju tijela javne vlasti od istog korisnika.

Zaključno je istaknuta vrijednost razmjene iskustava i unaprjeđivanja razine znanja, pa i na regionalnoj razini, radi ispunjavanja trajne zadaće Povjerenika i Ureda povjerenika da se, kroz praćenje stanja u ovom području kroz izvješća, inicijative za doradu propisa, tematske skupove i upoznavanje javnosti, djeluje na poboljšanju primjene instituta prava na pristup informacijama.

2. savjetovanje službenika za informiranje (Zagreb, 25. i 26. studenog 2020.)

Povjerenik je 25. i 26. studenog 2020., unatoč okolnostima s pandemijom COVID-19, organizirao godišnje savjetovanje službenika za informiranje tijela javne vlasti, kako bi održao kontinuitet u omogućavanju daljnje stručne specijalizacije službenika za informiranje, uz istovremeni dijalog oko pojedinih pitanja vezano uz unaprjeđivanje primjene ZPPI-ja. Savjetovanje je uz podršku Državne škole za javnu upravu održano na platformi ZOOM, a sudionici su se mogli uključiti i postavljanjem pitanja na aplikaciji Slido ili putem chata na ZOOM-u. Unatoč okolnostima u kojima je bilo moguće održati samo online savjetovanje, valja napomenuti kako veliki broj sudionika ukazuje na potrebu stalnog dijaloga i razmjene mišljenja svih dionika uključenih u provedbu i nadzor prava na pristup informacijama.

Savjetovanje je održano kroz tri tematska panela. Na prvom panelu,  “Ostvarivanje prava na pristup informacijama i klasificirani podaci, pravo korisnika na informaciju i zaštita javnog/državnog interesa”,  istaknute su specifičnosti područja u odnosu na zakonsku obvezu provedbe testa razmjernosti i javnog interesa kroz uloge tijela javne vlasti, Povjerenika i Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost. U okviru ovoga panela predstavljene su i Smjernice o pristupu informacijama i klasificiranim podacima, uz prikaz konkretnih primjera iz prakse Povjerenika.  Drugi panel pod nazivom “Ponovna uporaba i otvoreni podaci – koliko je posla pred nama?” bio je posvećen  izazovima u implementaciji i primjeni europske regulacije na području otvorenih podataka, s naglaskom na obvezi tijela javne vlasti da stvaraju i objavljuju na svojim stranicama informacije pogodne za ponovnu uporabu. Tijekom trećeg panela pod nazivom “Učinimo Zakon o pravu na pristup informacijama efikasnijim” prezentirana je analiza temeljnih instituta i njihovu sukladnost konceptu Zakona o općem upravnom postupku te predstavljanje mogućih dorada postojećeg zakonskog okvira kako bi se uklonili uočeni nedostaci.

U okviru savjetovanja odvijao se i Forum službenika za informiranje, tijekom kojeg je bilo moguće razmijeniti mišljenja i stavove o potrebi daljnjeg razvoja institucionalnog i funkcionalnog okvira za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

1. savjetovanje službenika za informiranje (Šibenik, 15. i 16. listopada 2019.)

U organizaciji Povjerenika, uz potporu Hrvatske zajednice županija (HZŽ) i Šibensko-kninske županije, održano je prvo Godišnje savjetovanje službenika za informiranje u Šibeniku, 15.-16. listopada 2019., na kojem se okupilo preko 170 službenika tijela javne vlasti te niz stručnjaka s područja prava na pristup informacijama i zaštite osobnih podataka.

Sudionici savjetovanja imali su priliku razmijeniti iskustva i dobiti uvid u specifičnosti tema s područja prava na pristup informacijama i transparentnosti s gledišta žalbene i nadzorne funkcije Ureda povjerenika, sudske kontrole u ovom području, analiza akademske zajednice te iskustava iz upravne prakse tijela javne vlasti.

Tijekom savjetovanja održana su 4 specijalizirana panela – „Pravo na pristup informacijama i zaštita osobnih podataka“; „Uloga službenika za informiranje; problemi u primjeni ZPPI-a, primjeri dobre prakse i prijedlozi za poboljšanje“; „Poslovna tajna kao ograničenje prava na pristup – kada i kako?“ te panel posvećen izabranim studijama slučaja.