Inspekcijski nadzor

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pravu na pristup informacijama obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika za informiranje povodom zaprimljenih predstavki korisnika, na prijedlog treće strane ili po službenoj dužnosti. Inspekcijski nadzor može se provoditi kao neposredni ili posredni inspekcijski nadzor. Neposredni inspekcijski nadzor provodi se u u tijelu javne vlasti, izravnim uvidom u podatke i dokumentaciju te u uvjete i način rada nadziranog tijela javne vlasti, a posredni inspekcijski nadzor uvidom u podatke i dokumentaciju koje je dostavilo tijelo javne vlasti.

U obavljanju inspekcijskog nadzora inspektori nadziru objavljuju li tijela javne vlasti informacije na svojim internet stranicama (proaktivna objava), provode li postupke savjetovanja s javnošću i osiguravaju li javnost rada sukladno Zakonu. Također, inspektori utvrđuju je li u tijelu javne vlasti određen službenik za informiranje i postupa li u skladu sa Zakonom pripisanim ovlastima te vodi li tijelo javne vlasti poseban službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Nadalje, u provedbi inspekcijskog nadzora, inspektori nadziru i pravilnu primjenu odredbi Zakona povodom zahtjeva za pristup informacijama i zahtjeva za ponovnu uporabu informacija, kao i poduzimanje ostalih radnji povodom zaprimljenih zahtjeva za pristup informacijama i zahtjeva za ponovnu uporabu. Konačno, inspektori nadziru objavljuje li tijelo javne vlasti informacije o naplati troškova za pristup i ponovnu uporabu informacija te uvjete za ponovnu uporabu informacija te dostavljaju li Povjereniku za informiranje godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama.

Nakon provedenoga inspekcijskog nadzora, inspektor sastavlja zapisnik o utvrđenim nezakonitostima, nepravilnostima i nedostacima te može narediti poduzimanje odgovarajućih mjera radi otklanjanja utvrđenih povreda, nepravilnosti i nedostataka u radu nadziranog tijela javne vlasti, zabraniti obavljanje radnji koje su poduzimane protivno Zakonu ili drugim propisima, te predložiti poduzimanje mjera s ciljem otklanjanja nepravilnosti ili nedostataka u radu ili s ciljem unapređenja rada nadziranog tijela javne vlasti. Kontrolu izvršenja izrečenih mjera inspektor obavlja u pravilu posredno, pribavljanjem izvješća i dokaza o provedbi mjera, a može se obaviti i neposrednim inspekcijskim nadzorom.