Pristup informacijama Povjerenika za informiranje

Povjerenik za informiranje kao pravna osoba s javnim ovlastima omogućuje korisnicima ostvarivanje prava na pristup informacijama kao i pravo na ponovnu uporabu informacija u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13., 85/15. i 69/22.).

Pravo na informaciju i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva službeniku za informiranje. Pisani zahtjev možete uputiti putem elektroničke pošte faksom, poštom ili predati osobno u pisarnici na adresi: Povjerenik za informiranje, Trg žrtava fašizma 3, 10000 Zagreb. , radnim danom od 10,00 do 12,00 sati. Zahtjev za informacijom možete podnijeti i usmeno – telefonski ili osobnim dolaskom u uredovno vrijeme za rad sa strankama (ponedjeljak – petak od 10,00 – 12,00 sati).

Kriterijima se propisuje visina naknade stvarnih materijalnih troškova koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Službenik za informiranje

Andrijana Ćelap (zamjena: Danijela Hopek)
Telefon: 01 2099 112

Telefaks: 01 2099 122
E-adresa: szi@pristupinfo.hr

Obrasci

  • Sve obrasce Povjerenika za informiranje možete pronaći ovdje.

Povjerenik za informiranje ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.

Izvješća o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama Povjerenika za informiranje

  • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (.pdf /.csv)

  • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (.pdf /.csv)

  • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (.pdf /.csv)

  • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (.pdf /.csv)

  • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (.pdf /.csv)

  • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.pdf /.csv)

  • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (.pdf /.csv)

  • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu (.pdf /.csv)