Sukladno članku 61. stavku 11. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj NN 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 – Odluka USRH, 61/17, 70/19, 98/19) Povjerenik za informiranje raspisuje

OGLAS

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Služba za zaštitu prava na pristup informacijama

 

Upravni savjetnik/ica – 1 izvršitelj/ica, radi zamjene do povratka duže vrijeme odsutne državne službenice

Stručni uvjeti:

 • završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravne struke
 • najmanje tri godine radnog iskustva na pravnim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 • znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu.

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati/tkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osoba se prima u državnu službu uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Na oglas se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni ispit druge razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno odredbama članka 56. Zakona o državnim službenicima. Kandidati koji imaju položen pravosudni ispit nisu u obvezi polagati državni stručni ispit.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave  (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, te adresu elektroničke pošte).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 3. dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo na kojim poslovima je kandidat radio)
 4. presliku diplome
 5. dokaz o poznavanju engleskog jezika (certifikat škole za strane jezike, preslika svjedodžbe srednje škole ili indeks s ocjenama)
 6. presliku uvjerenja o položenom državnom ispitu druge razine, odnosno državnom stručnom ispitu (za kandidate koji imaju položen državni stručni ispit).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/tkinje predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/22298) neposredno ili poštom na adresu: Povjerenik za informiranje, Trg žrtava fašizma 3, 10 000 Zagreb, s naznakom „Za oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme“.

Ovaj oglas bit će objavljen na web stranicama: Povjerenika za informiranje (https://www.pristupinfo.hr), Ministarstva pravosuđa i uprave  (https://mpu.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/22298) i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (https://burzarada.hzz.hr).

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/tkinjom prijavljenim na oglas.

Kandidat/kinja koji se u prijavi na oglas poziva na pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu koji je dostupan na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13,152/14,39/18 i 32/20), uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je i priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92,27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), te članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat pripadnik nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje povjerenik za informiranje. Komisija utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste poziva na razgovor (intervju).

Obavijest o vremenu i mjestu održavanja razgovora (intervjua) objaviti će se najranije 5 dana prije dana određenog za razgovor (intervju) s Komisijom, na web stranici Povjerenika za informiranje (https://www.pristupinfo.hr).

Smatra se da je kandidat/tkinja koji nije pristupio razgovoru (intervjuu) povukao prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom/tkinjom.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se ne dostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu na određeno vrijeme.

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći, bit će objavljeni na web-stranici Povjerenika za informiranje.

O rezultatima oglasa kandidati/tkinje će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme izabranog kandidata javnom objavom web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https.//mpu.gov.hr/ i web-stranici Povjerenika za informiranje https://www.pristupinfo.hr.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se objavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

 • Javni poziv u MS Word formatu možete preuzeti ovdje.
 • Podatke o opisu poslova te plaći radnog mjesta možete preuzeti ovdje.