Sukladno odredbama članaka 8. i 9. Zakona o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/2019), tijela javnog sektora bila su do 23. rujna 2020. godine dužna obaviti početnu procjenu usklađenosti svojih internetskih stranica sa zahtjevima digitalne pristupačnosti i na svojim mrežnim stranicama na vidljivom mjestu objaviti izjavu o pristupačnosti sukladno predlošku utvrđenom Provedbenom Odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Obveznici primjene Zakona o pristupačnosti su tijela javnog sektora – tijela državne uprave i druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela javnog prava kako su definirana zakonom kojim se uređuje javna nabava te udruženja koje su osnovala navedena tijela, ako su takva udruženja uspostavljena u posebnu svrhu zadovoljavanja potreba od općeg interesa i nemaju industrijski ili trgovački značaj.

Kao tijelo nadležno za praćenje provedbe Zakona o pristupačnosti, Ured povjerenika za informiranje proveo je u razdoblju od 16. do 20. kolovoza 2021. godine kontrolno praćenje ispunjavanja obveze objave izjave o pristupačnosti na službenim internetskim stranicama kojim je bilo obuhvaćeno ukupno 782 tijela javnog sektora – 18 državnih tijela, 28 tijela državne uprave, 53 agencija, 107 pravosudnih tijela i 576 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Kontrolnim praćenjem utvrđeno je da je zakonsku obvezu objave izjave o pristupačnosti ispunilo ukupno 671 tijelo javnog sektora, odnosno 86 % svih praćenih tijela, što predstavlja značajno povećanje u odnosu na inicijalno praćenje iz rujna 2020. godine, kada je izjavu objavilo tek 46 % praćenih tijela.

Većina objavljenih izjava o pristupačnosti (543, odnosno 81% svih objavljenih izjava) objavljena je na vidljivom mjestu i u strojno čitljivom obliku koji mogu prepoznati čitači ekrana. Osim toga, kontrolnim praćenjem utvrđeno da su na 75% praćenih mrežnih stranica ugrađene dodatne opcije za prilagodbu pristupačnosti sadržaja osobama s invaliditetom, što također predstavlja značajni porast u odnosu na inicijalno praćenje u kojem su opcije prilagodbe pristupačnosti bile ugrađene u 49% mrežnih stranica.

Ovom prilikom ponovno ističemo da je provedba početne procjene i objava izjave o pristupačnosti na transparentan način obveza svih tijela javnog sektora te pozivamo sva praćena tijela koja još nisu ispunila tu obvezu da to učine što prije, a najkasnije do 15. rujna 2021. godine te da poveznicu na izjavu o pristupačnosti dostave Povjereniku za informiranje e-mailom na adresu pristupacnost@pristupinfo.hr.

Više informacija o provedbi početne procjene pristupačnosti te objavi izjave o pristupačnosti, pravne propise, upute i pomoćne materijale možete pronaći na internetskim stranicama Povjerenika za informiranje i  Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.

Osim toga, informacije možete dobiti na info-telefonu Povjerenika za informiranje broj 01 2099 120 svake srijede i petka od 13,00 do 15,00 sati te prijavom na online tečaj o digitalnoj pristupačnosti u organizaciji  Državne škole za javnu upravu