Sukladno odredbama članaka 8. i 9. Zakona o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/2019), tijela javnog sektora bila su do 23. rujna 2020. godine dužna obaviti početnu procjenu usklađenosti svojih internetskih stranica sa zahtjevima digitalne pristupačnosti i na vidljivom mjestu objaviti izjavu o pristupačnosti sukladno predlošku utvrđenom Provedbenom Odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Obveznici primjene Zakona o pristupačnosti su tijela javnog sektora – tijela državne uprave i druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela javnog prava kako su definirana zakonom kojim se uređuje javna nabava te udruženja koje su osnovala navedena tijela, ako su takva udruženja uspostavljena u posebnu svrhu zadovoljavanja potreba od općeg interesa i nemaju industrijski ili trgovački značaj.

Kao tijelo nadležno za praćenje provedbe Zakona o pristupačnosti, Ured povjerenika za informiranje proveo je u razdoblju od 28. rujna do 1. listopada 2020. godine na odabranom uzorku praćenje ispunjavanja obveze objave izjave o pristupačnosti na internetskim stranicama tijela.

Tijekom praćenja utvrđeno je da je zakonsku obvezu provedbe početne procjene i izrade izjave o pristupačnosti ispunilo tek 311 od ukupno praćenih 676 tijela javnog sektora (46%).

S obzirom na navedeno, pozivamo sva tijela koja do sada nisu izradila početnu procjenu i objavila izjavu o pristupačnosti da to učine što prije, a najkasnije do 31. listopada 2020. godine te da poveznicu na izjavu o pristupačnosti dostave Povjereniku za informiranje e-mailom na adresu pristupacnost@pristupinfo.hr.

Više informacija o provedbi početne procjene pristupačnosti te objavi izjave o pristupačnosti, pravne propise, upute i pomoćne materijale možete pronaći na internetskim stranicama Povjerenika za informiranje i  Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.

Osim toga, informacije možete dobiti na info-telefonu Povjerenika za informiranje broj 01 2099 120 svake srijede i petka od 13,00 do 15,00 sati te prijavom na online tečaj o digitalnoj pristupačnosti u organizaciji  Državne škole za javnu upravu.