Pristupačnost mrežnih stranica i mobilnih aplikacija

Republika Hrvatska, kao potpisnica konvencija i standarda u području socijalne i ekonomske sigurnosti građana, preuzela obvezu zaštite i promicanja ljudskih prava osoba s invaliditetom s ciljem njihovog ravnopravnog sudjelovanja u građanskim, ekonomskim, političkim, kulturnim i društvenim područjima života. S tim u vezi, Republika Hrvatska sudjelovala je u donošenju Direktive (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (OJ L 327/1, 2. prosinca 2016.).

U kontekstu Direktive (EU) 2016/2102 pristupačnost podrazumijeva načela i tehnike koje trebaju poštovati tijela javnog sektora pri dizajnu, izradi, održavanju i ažuriranju mrežnih stranica i mobilnih aplikacija kako bi omogućile istu dostupnost i iste mogućnosti korisnicima, osobito osobama s invaliditetom.

U svrhu usklađivanja s Direktivom (EU) 2016/2102, Hrvatski sabor je usvojio Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19), kojim se regulira primjena zahtjeva pristupačnosti kroz četiri načela:

  • mogućnost opažanja (informacije i sastavni dijelovi korisničkog sučelja moraju biti predstavljeni korisnicima tako da ih mogu percipirati);
  • operabilnost (sastavnim dijelovima korisničkog sučelja i navigacije mora se moći upravljati);
  • razumljivost (informacije i način rada korisničkog sučelja moraju biti razumljivi);
  • stabilnost (sadržaji moraju biti dovoljno stabilni da ih može pouzdano tumačiti širok raspon korisničkih agenata, uključujući pomoćne tehnologije).

Time će mrežne stranice i mobilne aplikacije tijela javnog sektora postati pristupačnije svim korisnicima, osobito osobama s različitim oblicima invaliditeta te starijim osobama. Zakon je stupio na snagu 23. rujna 2019.

Obveznici primjene Zakona su tijela državne uprave i druga državna tijela, JLP(R)S, tijela javnog prava kako su definirana zakonom kojim se uređuje javna nabava te udruženja koje su osnovala navedena tijela, ako su takva udruženja uspostavljena u posebnu svrhu zadovoljavanja potreba od općeg interesa i nemaju industrijski ili trgovački značaj.

Tijela javnog sektora koja su u trenutku stupanja na snagu Zakona imala mrežne stranice objavljene prije 23.9.2018. godine bila su ih dužna uskladiti s odredbama Zakona najkasnije do 23.9.2020. godine, a rok koji je Zakonom određen za usklađivanje programskih rješenja za pokretne uređaje je 23.9.2021.

Stupanjem na snagu Zakona, Povjerenik za informiranje je, osim u području pristupa, ponovne uporabe informacija te dostupnosti informacija o okolišu i u pitanjima dostupnosti javnog arhivskog gradiva, postao tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom navedenog Zakona, kao i za sudjelovanje u provedbi mjera i aktivnosti osposobljavanja i promicanja te izvješćivanju Europske komisije u suradnji sa Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva Vlade RH i drugim tijelima.

Relevantni propisi

Izvješća Europskoj komisiji

  • 1. Izvješće Republike Hrvatske Europskoj komisiji o usklađenosti mrežnih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti (.doc/.pdf)

  • Prilog izvješću – rezultati pojednostavljenog praćenja (.zip)

Izvješća o praćenju

  • Izvješće o usklađenosti mrežnih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti za 2022. godinu (.zip)

Smjernice za digitalnu pristupačnost

Promotivni materijali