U predstavkama na rad tijela javne vlasti, korisnici se nerijetko pritužuju na slučajeve naplate stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije i kad se traži pristup informacijama koje su tijela dužna samoinicijativno objavljivati temeljem članka 10. članka 1. ZPPI-ja.

Za ostvarivanje pristupa informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju upravne i sudske pristojbe, međutim tijela imaju pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije i dostavom tražene informacije, osobito kada se traže opsežne informacije.

U svrhu pravilne provedbe odredbe članka 19. ZPPI-ja, doneseni su  Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije, kojima su  propisani iznosi naknade i pobliže razrađena vrsta pojedinog troška i koji su mjerodavni  za obračun naknade stvarnih materijalnih troškova pružanja informacije.

Međutim, člankom 10. stavkom 1. ZPPI-ja propisano je niz informacija koja su tijela javne vlasti dužna proaktivno, samoinicijativno, kontinuirano i pravovremeno objavljivati na svojim internetskim stranicama.

Slijedom toga, ako korisnik traži informacije za koje je propisana obveza proaktivne objave, tijelo javne vlasti nema mogućnost naplate troškova za traženje informacija koje je propustilo objaviti, pa ih korisnik traži podnošenjem zahtjeva za pristup informacijama.

U svrhu pravilne primjene  kriterija, Povjerenik je donio uputu „Primjena članka 19. Zakona o pravu na pristup informacijama i Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije”, koja se može preuzeti na sljedećoj poveznici.