Informacija je poslovna ili profesionalna tajna (UP/II-122/2020.) – omogućen pristup isplatama pojedinim odvjetnicima/odvjetničkim uredima/odvjetničkim društvima tijekom 2019. godine od strane trgovačkog društva Croatia banka d.d.

Korisnik prava na pristup informacijama zatražio je od trgovačkog društva Croatia banka d.d. informaciju o ukupnim isplatama svim odvjetnicima od strane prvostupanjskog tijela tijekom 2019. godine.

Tijelo javne vlasti odbilo je zahtjev korisnika iz razloga što su tražene informacije poslovna tajna te su zaštićene zakonom kojim se uređuje zaštita osobnih podataka.

U žalbenom postupku Povjerenik za informiranje je utvrdio kako je prvostupanjsko tijelo neosnovano odbilo zahtjev korisnika, s obzirom da je pogledu razloga za odbijanje zahtjeva koje je navelo u svojoj odluci utvrđeno kako nisu primjenjiva ograničenja pristupa informacijama zbog poslovne tajne i osobnih podataka. Naime, u postupku je utvrđeno da se radi o potrošnji sredstava tijela javne vlasti što predstavlja raspolaganje javnim sredstvima u smislu članka 16. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S obzirom na navedeno Povjerenik za informiranje je poništio prvostupanjsku odluku i u cijelosti omogućio pristup traženim informacijama, jer se za zatraženu informaciju iz zahtjeva korisnika zakonom podrazumijeva javni interes odnosno pravo svih fizičkih i pravnih osoba da znaju na koji se način i u koju svrhu koriste javna sredstva

Odluka je dostupna na tražilici Povjerenika za informiranje TOM na poveznici:

Protiv rješenja Povjerenika za informiranje korisnik je pokrenuo upravni spor u kojem je Visoki upravni sud Republike Hrvatske odbio tužbeni zahtjev za poništenjem odluke drugostupanjskog tijela.

Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske dostupna je na poveznici: