Tijekom veljače 2022. je tijelima javne vlasti, kojima je temeljem odluka ministarstava o financiranju programa i projekata odobreno financiranje, podnesen zahtjev za pristup informacijama sličnog sadržaja, kojim se u bitnom traži:

  • ugovor koji je tijelo javne vlasti kao korisnik sredstava zaključilo s nadležnim ministarstvom (bez općih odredbi)
  • zahtjevi za nadoknadom sredstava po tom ugovoru i računi dobavljača koji su priloženi uz zahtjeve za nadoknadom sredstava

Povodom navedenog zahtjeva pojedina tijela javne vlasti obratila su se Uredu povjerenika za informiranje, tražeći uputu o načinu rješavanja zahtjeva za pristup informacijama dobivenog od istog korisnika, ukazujući da je riječ o opsežnoj dokumentaciji koja sadrži osobne podatke fizičkih osoba. S tim u vezi, ukazuju i na stajališta nadležnih ministarstava da je cjelokupna dokumentacija po pojedinom pozivu za financiranje, zajedno s predlošcima općih i posebnih uvjeta ugovora u okviru kojeg su dodijeljena bespovratna sredstva, a koja se odnosi i na tražene ugovore, dostupna na internetskim stranicama ministarstava i poveznicama europskih fondova radi informiranja javnosti, dok se sukladnu ugovorima pristup podacima osigurava samo osobama kojima su isti potrebni u svrhu provedbe, upravljanja i praćenja ugovora.

Kako bismo prevenirali nepravilnosti i nezakonita postupanja i smanjili broj potencijalnih žalbi ili uskraćivanja pravne zaštite korisniku prava na pristup informacijama, dajemo kao tijelo koje je nadležno za nadzor nad  primjenom Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 23/13 i 85/15, dalje Zakon), načelnu uputu za postupanje, koja se temelji na zakonskoj definiciji informacije i mogućoj primjeni pojedinih zakonskih odredbi u rješavanju zahtjeva, uvažavajući činjenicu da su tijela javne vlasti kao prvostupanjska tijela samostalna u rješavanju zahtjeva za pristup informacijama.