U srijedu 7, lipnja 2023. godine u Novinarskom domu u Zagrebu predstavljeni su rezultati projekta vrednovanja učinaka Zakona o pravu na pristup informacijama, koji je realiziran u okviru mjere iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., C2.6.R2 “Unaprjeđenje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama”, a čiji je nositelj Povjerenik za informiranje kao neovisno tijelo nadležno za zaštitu, praćenje i promicanje prava na pristup informacijama.

S ciljem vrednovanja dosadašnjih učinaka ZPPI-ja iz perspektive učinkovitog omogućavanja pristupa informacijama, Povjerenik za informiranje je u okviru projekta putem javnog poziva odabrao tim neovisnih stručnjaka, koji su proveli evaluaciju Zakona. Stručnom analizom bile su obuhvaćene odredbe i instituti ZPPI-ja koji su ključni za učinkovito i kvalitetno ostvarivanje prava na informaciju i jačanje transparentnosti i otvorenosti tijela javne vlasti.

Kako bi pribavili podatke o učincima ključnih odredbi i instituta ZPPI-ja neovisni članovi Evaluacijskog tima proveli su među odabranim tijelima javne vlasti i korisničkim udrugama anketu o koristima, slabostima i primjenjivosti ZPPI-ja. Na temelju rezultata ankete, Evaluacijski tim proveo je i dubinsku analizu načina primjene pojedinih zakonskih odredbi u odabranim tijelima javne vlasti kao prvostupanjskim tijelima te načina primjene istih odredbi od strane Povjerenika za informiranje, kao žalbenog tijela i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske. Osim toga, Evaluacijski tim je proveo i komparativnu analizu usporedivih zakonskih rješenja u pet zemalja Europske unije te opću anketu među građanima/korisnicima o upoznatosti s normativnom regulacijom pristupa informacijama i institucijom Povjerenika za informiranje. Na temelju svih provedenih analiza, Evaluacijski tim je izradio Završni izvještaj o vrednovanju učinaka pojedinih odredbi i instituta ZPPI-ja, s preporukama, prijedlozima i tezama za moguće unaprjeđivanje normativnog okvira za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

U uvodnom izlaganju, Jagoda Botički, voditeljica projektnog tima Ureda povjerenika osvrnula se na dvadesetogodišnji razvoj pravnog i institucionalnog okvira za pristup informacijama s posebnim naglaskom na genezu i razvoj ključnih instituta ZPPI-ja (pojam informacije, definicija tijela javne vlasti, ograničenje prava na pristup informacijama, proaktivna objava, savjetovanje s javnošću). Naglašavajući kako su normativna rješenja tijekom navedenog razdoblja lutala od  liberalizacije do ograničavanja pristupa, voditeljica projektnog tima naglasila je da evaluacija ZPPI-ja treba odgovoriti na otvorena pitanja, ocijeniti je li Zakon postigao očekivani učinak i ponuditi rješenja koja bi se ostvarivanje prava učinila učinkovitijim, pri tome naglašavajući izazov normativne regulacije ključnih pojmova i instituta te pitanja pravnih standarda kojima se opravdava ograničenje prava na pristup informacijama.

Predstavljajući sadržaj projektnog zadatka i aktivnosti eksperata na projektu, Edmond Miletić, voditelj neovisnog Evaluacijskog tima stručnjaka opisao je osnovne aktivnosti Evaluacijskog tima, metodologiju prikupljanja i obrade podataka te osnovne nalaze i zaključke o kvaliteti postojećeg zakonskog teksta, ocjenjujući kako je važeći zakon u visokoj mjeri usklađen s međunarodnim standardima, odnosno kako je jasan i jednostavan za primjenu, u najvećoj mjeri sukladan s drugim propisima te u najvećoj mjeri zadovoljava svim nomotehničkim i drugim pravnim standardima. Rezultati analize pokazali su kako je važeći tekst Zakona kvalitetan te su u njemu potrebne manje intervencije, dok je potrebno maksimalno unificirati upravnu i sudsku praksu radi njegove primjene.

U nastavku predstavljanja, Duje Prkut, član Evaluacijskog tima dao je kratak pregled nalaza komparativne analize instituta i rezultate anketnog istraživanja o upoznatosti građana sa zakonskim okvirom za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Komparativna analiza instituta (definicija tijela javne vlasti, definicija informacije, sankcioniranje, ograničenje prava na pristup informacijama i zlouporaba prava na pristup informacijama) u pet odabranih europskih država potvrdila je da ZPPI predstavlja kvalitetan zakonski okvir za ostvarivanje prava na pristup informacijama, odnosno da nisu potrebne značajnije izmjene u postojećem zakonskom tekstu, ali i otvara dvojbu o potrebi razmatranja dosega zakona, posebno  u odnosu na informacije koje se odnose na djelatnosti tijela javne vlasti koje se ne tiču javnih ovlasti, javne službe ili obavljanje gospodarskih djelatnosti na tržištu. Anketno istraživanje u upoznatosti građana sa zakonskim okvirom pokazalo je da su građani relativno slabo upoznati sa zakonskim okvirom za ostvarivanje prava na pristup informacijama, iako je velika većina svjesna da postoji zakon kojim se štiti njihovo pravo na pristup informacijama. Navedeno ukazuje na potrebu provedbe kampanji informiranja građana o pravnom okviru za ostvarivanje njihovog prava uz fokusiranje na pojedine elemente sustava (pravo na žalbu, obveza proaktivne objave i slično).

Na kraju predstavljanja, dr. sc. Alen Rajko, član Evaluacijskog tima, izložio je temeljne prijedloge i preporuke. Iako je postojeći tekst uglavnom zadovoljavajući te nije potrebno značajnije mijenjati definiciju osnovnih instituta, postoji prostor za unapređenja kroz proširenje definicije pojma informacije negativnim određenjem te djelomičnu izmjenu normativne definicije tijela javne vlasti izostavljanjem segmenta djelatnosti izvan javnih ovlasti, javne službe ili gospodarskog monopola tijela javne vlasti. Nadalje, Evaluacijski tim predlaže uvođenje što potpunije primjerične definicije pojma javnih sredstava, s ciljem njegovog ujednačenog tumačenja.  Osim toga, potrebno je izvršiti kategorizaciju tijela javne vlasti u pogledu primjenjivosti pojedinih zakonskih obveza vezanih uz proaktivnu objavu informacije te detaljnije uređenje savjetovanja s javnošću i preciznije uređenje javnosti rada tijela javne vlasti.

Izvještaj o vrednovanju učinaka Zakona o pravu na pristup informacijama

Sažetak izvještaja o vrednovanju učinaka Zakona o pravu na pristup informacijama