Tijela javne vlasti, sukladno uputama i mjerama na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj  razini vezanim uz put prijenosa bolesti COVID-19 svoje su poslovanje prilagodila novonastalim okolnostima.

Iako pandemija virusa COVID-19 i oštećenja na zgradama uslijed potresa u Zagrebu znatno otežavaju rad tijelima javne vlasti, punu primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15., dalje: Zakon) treba osigurati i u ovim, posebnim okolnostima.

Stoga ukazujemo na obvezu da se zahtjevi za pristup i ponovnu uporabu informacija zaprimaju i rješavaju sukladno zakonskim rokovima.

Produženje rokova za odlučivanje o zahtjevima za 15 dana koristit će se i dalje sukladno razlozima propisanim  člankom 22. Zakona. Stoga, u slučajevima kada zbog trenutne epidemiološke situacije, kao i činjenice da je dio zgrada koje koriste tijela javne vlasti u Zagrebu izvan funkcije, prinudna organizacija rada (rad od kuće, izmještanje pojedinih službi, skraćivanje radnog vremena, rad u turnusima sa smanjenim ljudskim kapacitetima) u bitnome otežava osiguranje potpune i točne informacije, se može koristiti mogućnost produženja roka za odlučivanje o zahtjevu za pristup informaciji za dodatnih 15 dana.

Sukladno tome, tijela javne vlasti će, ako ocjene da je to nužno radi osiguranja potpune i točne informacije u nastalim okolnostima, a temeljem članka 22. stavka 1. podstavka 3. Zakona, uz obrazloženje o razlozima takvog postupanja, obavijestiti tražitelja o produženju roka za daljnjih 15 dana.

Pri tome napominjemo da, vezano uz poželjnu socijalnu distancu i ograničenje kretanja, i korisnici i tijela javne vlasti trebaju voditi računa o mogućem načinu pristupa informaciji, na način da se ne traži i ne omogućava neposredan uvid u traženu dokumentaciju dolaskom u prostorije tijela javne vlasti, ako postoji mogućnost dostave informacije mailom, dostavom preslika ili na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

U provedbi članka 11. Zakona koji propisuje provedbu savjetovanja s javnošću u postupku donošenja zakona, podzakonskih akata, te planskih i strateških akata, odnosno općih akata kad se njima utječe na interese korisnika, uočeno je da su se u novonastalim okolnostima u proteklih 30 dana, na portalu e-Savjetovanja provodila  savjetovanja u skraćenom trajanju za niz akata, pa i za one čije donošenje nije bilo žurno.

Pandemija virusa COVID – 19 i pružanje pomoći ugroženima i gospodarstvu, odnosno sanacija  potresom nastale štete zasigurno zahtjevaju žurnost i, u brojnim slučajevima, hitno donošenje akata. Zakon određuje provedbu savjetovanja s javnošću u trajanju od u pravilu 30 dana, a svojom stipulacijom ostavlja i mogućnost skraćenog trajanja savjetovanja u hitnim i opravdanim slučajevima. No, i u ovim posebnim okolnostima, nema pravnog uporišta za  neprimjenu instituta provedbe savjetovanja s javnošću.

Skraćivanje rokova savjetovanja s javnošću isključivo zbog hitnih i opravdanih razloga, kao iznimku od pravila tijela javne vlasti dužna su obrazložiti, no i u ovim, posebnim okolnostima punu provedbu savjetovanja kao pravilo u što većoj mjeri treba zadržati, osobito kod donošenja ključnih propisa kojima se utječe na interese korisnika (primjerice kao što će biti zakon o saniranju štete od potresa, gdje je potrebno sa svim dionicima, a  ponajprije stručnom javnosti, detaljno raspraviti sve aspekte rješenja koja se predlažu).

Stoga, Povjerenik za informiranje upozorava na potrebu dosljedne primjene Zakona, jer važeći zakonodavni okvir osigurava pravo na pristup i ponovnu uporabu informacija te sudjelovanje korisnika  u kreiranju propisa i u ovim, posebnim okolnostima.