NP-008-06/23-01/3

Sukladno članku 11. ZPPI-ja, pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Dosadašnja praksa Povjerenika je Pravilnik o jednostavnoj nabavi smatrala internim aktom poslovanja.

Prema stajalištu Visokog upravnog suda izraženom u Presudi, poslovni broj:  Usoz-148/20-15 od 24. listopada 2022., Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave ima obilježja eksternog akta, općenormativnog karaktera, odnosno apstraktni i generalni pravni učinak, jer se isti odnosi na mogućnost sudjelovanja različitih potencijalnih gospodarskih subjekata u postupku jednostavne javne nabave.

Stoga će ubuduće tijela javne vlasti – obveznici provedbe savjetovanja s javnošću, pri donošenju Pravilnika o jednostavnoj nabavi biti dužni provoditi postupak savjetovanja s javnošću, sukladno članku 11. ZPPI-ja.