(UP/II-008-07/21-01/674) – omogućeno pravo na pristup preslikama rješenja jedinice lokalne samouprave o porezu na korištenje javne površine, kao i rješenjima o odobrenju za korištenje javne površine.

Korisnik je zahtjevom za pristup informacijama odnosno zahtjevom za dopunu i ispravka informacije u kojem je ponovio svoje traženje iz zahtjeva za pristup informacijama, zatražio od tijela javne vlasti, Grada Pule-Pola, dostavu preslika svih ugovora o zakupu, odnosno rješenja o porezu za korištenje javne površine, koji se odnose na postavljeni kiosk i ugostiteljsku terasu na nekadašnjim k.č. br. 115/zgr. i k.č. br. 116/zgr., obje k.o. Pula (odnosno iste dijelove sadašnjih k.č. br. 1 i 5462 obje k.o. Pula) i to za period od 2010. godine pa do dana podnošenja zahtjeva.

Tijelo javne vlasti je odbilo zahtjev korisnika jer se odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama ne primjenjuju  na stranke u sudskim, upravnim i drugim na zakonu utemeljenim postupcima, kojima je dostupnost informacija iz tih postupaka utvrđena propisom te jer postoje osnove sumnje da bi dostavljanje i objavljivanje traženih informacija onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog postupka između Grada i stranke koju korisnik zastupa.

U žalbenom postupku je utvrđeno da iako se Grad Pula-Pola u obrazloženu svog rješenja, između ostalog, pozvao na odredbu članka 3. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama, istu je pogrešno tumačio  dovodeći je u vezu sa sporom za koji je korisnik naveo da traje već više od 15 godina i da u tom sporu nikada nisu dostavljene tražene informacije iz zahtjeva. Također je utvrđeno, da iako je Grad Pula-Pola korisniku ograničio pristup informacijama i iz razloga jer postoje osnove sumnje da bi dostavljanje i objavljivanje traženih informacija onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog postupka između Grada i stranke koju korisnik zastupa, isti nije proveo zakonom propisani test razmjernosti i javnog interesa. U žalbenom postupku, između ostalog, razmotrene su odredbe Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/16 i 101/17), Odluka o načinu i kriterijima za korištenje javnih površina („Službene novine“ Grada Pule, broj 3/14 i 3/16) i Odluka o gradskim porezima grada Pule-Pola.

Nakon provedenog žalbenog postupka Povjerenik za informiranje je poništio rješenje Grada Pule-Pola i korisniku je odobrio pravo na pristup preslikama traženih rješenja o porezu na korištenje javne površine, kao i rješenja o odobrenju za korištenje javne površine.

Vezano za zatražene preslike ugovora o zakupu, u žalbenom postupku je utvrđeno kako Grad Pula-Pola iste ne posjeduje pa je u tom dijelu trebalo odbaciti zahtjev korisnika.

Odluka je dostupna na tražilici Povjerenika za informiranje TOM na poveznici:

https://tom.pristupinfo.hr/pregledfilter1.php?izb=3172

Grad Pula-Pola je protiv rješenja Povjerenika za informiranje pokrenuo upravni spor koji je okončan na način da je Visoki upravni sud RH odbio tužbeni zahtjev kao neosnovan i potvrdio odluku Povjerenika za informiranje.

Odluka je dostupna na tražilici Povjerenika za informiranje TOM na poveznici:

https://tom.pristupinfo.hr/pregledfilter1.php?izb=3172

odnosno klikom na vezani akt na toj poveznici: Poslovni broj: Us-13396/2009-4 (sudovi.hr)