Tijekom rujna i listopada ove godine Povjerenik za informiranje otvorio je dijalog sa stručnom javnosti s ciljem osiguravanja mogućeg doprinosa kvaliteti sadržaja Zakona o pravu na pristup informacijama, a u skladu sa svojim ovlastima.

U okviru ovog ciklusa do sada su održane prethodne rasprave s predstavnicima akademske zajednice sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, i to 23. rujna 2020., na kojoj se raspravljalo najviše o procesnim rješenjima koja se koriste u segmentu zaštite prava na pristup informacijama, dok se na raspravi koja je održana 29. rujna 2020. s predstavnicima suradnih institucija – Agencije za zaštitu osobnih podataka, Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost i iz Ministarstva gospodarstva, razgovaralo  najviše o razlikama u primjeni koncepcije ostvarivanja prava na pristup informacijama i zaštite drugovrsnih interesa, koje predmnijeva Zakon o pravu na pristup informacijama.

Posljednja u nizu, održana je s predstavnicima trgovačkih društava u državnom vlasništvu, s kojima je prokomentiran mehanizam zlouporabe prava na pristup informacijama i utvrđivanje odgovorne osobe za povrede zakonske norme, kao i neke procesne dvojbe održana je danas, 8. listopada 2020. godine,

Podloga za svaku od navedenih rasprava bile su teze za preispitivanje  pojedinih zakonskih odredbi koje je Povjerenik za informiranje uključio i u tekst Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama u 2019. godini, a koje je u ožujku 2020. godine podnio Hrvatskom saboru.