15. studenog 2023. održana je u Press klubu Novinarskog doma i online putem Teams linka, radionica za novinare, na kojoj su Dubravka Bevandić, voditeljica Službe za zaštitu prava na pristup informacijama i Jagoda Botički, voditeljica Službe za praćenje i promicanje prava na pristup informacija, na temelju dosadašnjih iskustava ukazale na specifičnosti prava medija na informacije u okviru obavljanja novinarskog posla, koje su im primarno osigurane Zakonom o medijima te predstavile mehanizme učinkovitijeg pristupa novinara informacijama iz perspektive Zakona o pravu na pristup informacijama.

Cilj radionice bio je olakšati novinarima prepoznavanje situacija u kojima koristiti Zakon o medijima, a u kojima Zakon o pravu na pristup informacija. Ukazano je na najčešće pogreške novinara kod traženja informacija te su dane preporuke za efikasnije ostvarivanje prava novinara primjenom oba zakona.

Također je naglašeno da potencijal Zakona o pravu na pristup informacijama od strane novinara nije dovoljno iskorišten, a da je za puno funkcioniranje prava na pristup informacijama i transparentnost tijela javne vlasti od ključne važnosti da pravo na pristup informacijama u punom opsegu koriste upravo mediji.