Temeljem Ugovora o provedbi Twinning light projekta ‘Jačanje kapaciteta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama’ 13. kolovoza započela je provedba šestomjesečnog projekta koji se u ukupnoj vrijednosti od 250.000,00 eura financira sredstvima IPA programa Europske unije u svrhu pružanja pomoći države članice Republike Hrvatske državi pristupnici Crnoj Gori. Ugovor o provedbi su potpisali s hrvatske strane, dr.sc. Anamarija Musa, povjerenica za informiranje, ispred institucije države članice koja pruža projektnu pomoć, ujedno i voditeljica projekta, te g. Muhamed Gjokaj, predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu osobnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore.

Ugovor o Twinning grantu Europska Unija putem Europske komisije i Delegacije EU u Crnoj Gori potpisala je sa Povjerenikom za informiranje te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU koja pruža administrativnu i financijsku podršku provedbi projekta.

U provedbu projekta na strani države članice uključeni su i stručnjaci iz Vlade RH, Ministarstva uprave, Ureda za udruge Vlade RH, Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva te Upravnog suda u Rijeci. Uz korisničku instituciju, Agenciju za zaštitu osobnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore, u projektu sudjeluju i suradničke institucije države pristupnice kao što su Ministarstvo uprave, Uprava za kadrove te Upravni sud i tijela javne vlasti.

Temeljni cilj projekta je jačanje efikasnosti ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama u Crnoj Gori, u skladu s EU standardima i dobrom međunarodnom praksom, primarno kroz jačanje kapaciteta tijela javne vlasti i Agencije kao nadzornog neovisnog žalbenog tijela za primjenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama ali i jačanjem svijesti korisnika o pravu na pristup informacijama i mogućnostima njegova ostvarivanja.

Projekt se sastoji od dvije komponente, i to komponente I. Jačanje kapaciteta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i organa vlasti za efikasnu primjenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama (voditeljica mr.sc. Dubravka Bevandić, voditeljica Službe za zaštitu prava na pristup informacijama) i komponente II. Podizanje razine svijesti o korištenju i pristupačnosti prava na pristup informacijama od strane građana i privatnog sektora (voditeljica: dr.sc. Anamarija Musa, povjerenica za informiranje).

Projektne aktivnosti uključuju izradu analize zakonodavnog okvira s preporukama za poboljšanje, izradu nacrta podzakonskih propisa za primjenu Direktive o ponovnoj uporabi informacija, održavanje edukacija i radionica za ključne dionike u procesu primjene i nazora nad primjenom Zakona kao i izradu alata za bolju primjenu Zakona – priručnika za standardizaciju postupanja sa zahtjevima za pristup informacijama i registra tijela javne vlasti. Bit će izrađena i analiza o proaktivnom objavljivanju informacija na internet stranicama s preporukama za poboljšanje stanja i povećanje dostupnih informacija na internetu, zatim izrada analize o otvorenim podacima, kao i kampanja za podizanje svijesti o pravu na pristup informacijama među korisnicima. Planiran je i studijska posjeta predstavnika korisničke institucije Povjereniku za informiranje i suradničkim institucijama.

  • Ograničena zloupotreba prava na pristup informacijama;
  • Ojačani administrativni i tehnički kapaciteti zaposlenika Agencije i organa vlasti za primjenu zakona i podzakonskih akata, kao i kapaciteti inspekcije koja nadzire primjenu zakonodavnog okvira;
  • Povećana usklađenost u postupanju između Agencije, organa vlasti i Upravnog suda u interpretaciji i primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama i Zakona o upravnom postupku;
  • Poboljšane kompetencije službenika u organima vlasti da zakonito i efikasno postupaju po zahtjevima za pristup informacijama;
  • Dostupniji mehanizmi za podnošenje zahtjeva za korsnike prava na pristup informacijama;
  • Povećana razina proaktivnog objavljivanja informacija na internetskim stranicama organa vlasti;
  • Povećana dostupnost ključnih informacija o Portalu otvorenih podataka;
  • Provedena kampanja za podizanje svijesti javnosti o efikasnom korištenju prava na pristup informacijama.