U utorak, 18. rujna 2018., u EU info centru, Ul. 19. decembra br. 8., Podgorica, svečano je otvoren šestomjesečni Twinning light projekt „Jačanje kapaciteta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama“, koji se u ukupnoj vrijednosti od 250.000,00 eura financira sredstvima IPA programa Europske unije, u svrhu pružanja pomoći države članice Republike Hrvatske državi pristupnici Crnoj Gori, u skladu s aktivnostima koje se preuzimaju u okviru pristupnih pregovora u poglavlju 23. Pravosuđe i temeljna prava. Na javnom predstavljanju projekta okupilo se gotovo 50 sudionika projekta iz Hrvatske i Crne Gore, predstavnika organa vlasti u Crnoj Gori te medija.

Projekt je započeo s provedbom 13. kolovoza 2018., a temeljni cilj je da se kroz dvije komponente ojača efikasnost sustava ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama u Crnoj Gori, u skladu s EU standardima i dobrom međunarodnom praksom, kako kroz jačanje kapaciteta prvostupanjskih organa vlasti i Agencije kao nadzornog neovisnog žalbenog tijela za primjenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, tako i kroz jačanje svijesti korisnika o pravu na pristup informacijama i mogućnostima njegova ostvarivanja.

Svečanost predstavljanja projekta otvorila je i ujedno moderirala gđa Biljana Božić, voditeljica Odsjeka za slobodan pristup informacijama u crnogorskoj Agenciji, a u svojim pozdravnim govorima potrebu za ugovaranjem ovog Twinning Light projekta i pozitivne efekte koje će projekt polučiti, istaknuli su gđa Audrone Urbonaviciute, zamjenica šefa Sektora za suradnju Delegacije Europske unije u Crnog Gori; Nj. e. ambasador g. Veselko Grubišić u ime Veleposlanstva Republike Hrvatske u Crnoj Gori; g. Muhamed  Gjokaj, predsjednik Savjeta Agencije; gđa Danijela Nedeljković-Vukčević, generalna direktorica Direktorata za državnu upravu u Ministarstvu javne uprave Crne Gore; gđa Ivana Vujošević, savjetnica glavnog  pregovarača u Kancelariji za evropske integracije u Crnoj Gori; gđa Nirvana Sokolovski, voditeljica  Službe  za twinning u hrvatskoj Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje te gđa Anamarija Musa, prva hrvatska povjerenica za informiranje.

Potom je povjerenica za informiranje održala izlaganje „Prema transparentnoj i odgovornoj javnoj upravi: prikaz aktivnosti projekta i očekivani rezultati“, u kojem je istaknula glavne komponente projekta te očekivane rezultate temeljem niza projektnih aktivnosti, od izrade analize zakonodavnog okvira s preporukama za poboljšanje, izrade nacrta podzakonskih propisa za primjenu PSI Direktive, preko održavanja edukacija i radionica za ključne aktere, izrade alata za bolju primjenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama i analize o proaktivnom objavljivanju informacija, do izrade registra organa vlasti i kampanje za podizanje svijesti o pravu na pristup informacijama među korisnicima.