1. rujna 2019. godine na snagu je stupio Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora(„Narodne novine“, broj 17/2019), koji je donesen s ciljem osiguranja ravnopravnog uključivanja i ostvarivanja aktivne ulogu u društvu svih osoba bez obzira na vrstu i stupanj njihovog invaliditeta i/ili njihove smanjene sposobnosti za korištenje digitalnih sadržaja tijela javnog sektora.

Navedenim zakonom u hrvatsko zakonodavstvo ugrađen je sadržaj Direktive EU 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća, a kojom je definiran krug obveznika (tijela javnog sektora), njihove obveze u smislu ispunjavanju zahtjeva pristupačnosti i rokovi za prilagodbu. Zakon o pristupačnosti, prema odredbama Direktive, propisuje nužnost uporabe svjetskih standarda prilikom izrade mrežnih stranica, njihovog izgleda, načina navigacije kroz sadržaj, pretraživanje i strukturu.

Primjenom standarda osigurat će se da izgled i funkcije mrežnih stranica budu prilagođene osobama s invaliditetom i/ili smanjenim sposobnostima, kroz zadovoljavanje temeljnih načela: mogućnost opažanja – korisnici moraju moći vidjeti podatke koji se prikazuju (ne mogu biti nevidljivi svim njihovim osjetilima), operativnost – korisnici moraju moći upravljati sučeljem (sučelje ne može zahtijevati interakciju koju korisnik ne može izvršiti), razumljivost – korisnici moraju moći razumjeti informacije, kao i rad korisničkog sučelja (sadržaj ili operacija ne smiju biti izvan njihova razumijevanja) i stabilnost – korisnici moraju moći pristupiti sadržaju uz sav razvoj tehnologije (bez obzira na razvoj tehnologija, sadržaj bi trebao ostati jednako dostupan).

Obveznici primjene Zakona su tijela državne uprave i druga državna tijela, JLP(R)S, tijela javnog prava kako su definirana zakonom kojim se uređuje javna nabava te udruženja koje su osnovala navedena tijela, ako su takva udruženja uspostavljena u posebnu svrhu zadovoljavanja potreba od općeg interesa i nemaju industrijski ili trgovački značaj.

Tijela javnog sektora koja u trenutku stupanja na snagu Zakona imaju mrežne stranice objavljene prije 23.9.2018. godine dužna su ih uskladiti s odredbama Zakona najkasnije do 23.9.2020. godine, a rok koji je Zakonom određen za usklađivanje programskih rješenja za pokretne uređaje je 23.9.2021.

S obzirom na brojnost i složenost uvjeta koje je potrebno ispuniti da bi se u potpunosti ispunili standardi digitalne pristupačnosti, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva i Povjerenik za informiranje, u suradnji s CARNET-om i krovnom nacionalnom udrugom osoba s invalididtetom pripremaju metodološke instrumente potrebne za izradu početne procjene (osnovni standardi pristupačnosti opisani su u CARNET-ovom radnom dokumentu „Prijedlog standarda digitalne pristupačnosti“), smjernice za prilagodbu stranica standardima pristupačnosti te obrazac izjave o pristupačnosti o čemu će obveznici primjene Zakona biti pravovremeno obavješteni.

Sve dodatne informacije u vezi Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora možete dobiti slanjem upita na elektroničku adresu pristupacnost@pristupinfo.hr.

Više o digitalnoj pristupačnosti pročitajte na stranicama Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.