Na internetskoj stranici  Povjerenika za informiranje od 2016. godine uspostavljena je Tražilica odluka i mišljenja Povjerenika za informiranje (skraćeno: TOM) kojom je omogućen korisnicima, tijelima javne vlasti i svim zainteresiranima uvid u pregled cjelokupne prakse Povjerenika za informiranje, kao neovisnog tijela koje u drugostupanjskom  postupku rješava o žalbama na rješenja tijela javne vlasti te uvid u mišljenja Povjerenika o primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama. TOM sadrži i izbor odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Europskog suda za ljudska prava.

Svrha TOM-a je omogućavanje javnosti uvida u rad Povjerenika te pomoć prvenstveno korisnicima prava radi informiranja o mogućnosti pristupa pojedinim informacijama tijela javne vlasti te tijelima javne vlasti radi pravilnog rješavanja zahtjeva za pristup informacijama u njihovu posjedu.

Dugogodišnja praksa ukazuje na punu utemeljenost i korisnost TOM-a, ali i na potrebu dodatnog, jezgrovitog prikaza najvažnijih dosegnutih pravnih standarda od strane Povjerenika, a potvrđenih i od Visokog upravnog suda u primjeni prava na pristup informacijama. Stoga je u Izvješću o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. kao mjera povećanja efikasnosti predložena i „priprema i objava sažetaka najvažnijih odluka, mišljenja i smjernica Povjerenika, iz kojih bi tijela javne vlasti i korisnici na jednostavniji način bili upoznati sa praksom Povjerenika“(str. 126).

Objava sažetaka važnijih odluka i mišljenja (stajališta Povjerenika) na internetskoj stranici započinje s današnjom prvom objavom i nastavit će se kontinuirano u 2022.

 

Sažetak odluke (br.1) – stajalište Povjerenika

„Isplate odvjetnicima ne predstavljaju poslovnu ili profesionalnu tajnu, već informaciju od javnog interesa kojima tijelo javne vlasti mora omogućiti pristup.“

 

Informacija je poslovna ili profesionalna tajna (UP/II-122/2020.) – omogućen pristup isplatama pojedinim odvjetnicima/odvjetničkim uredima/odvjetničkim društvima tijekom 2019. godine od strane trgovačkog društva Croatia banka d.d.

Korisnik prava na pristup informacijama zatražio je od trgovačkog društva Croatia banka d.d. informaciju o ukupnim isplatama svim odvjetnicima od strane prvostupanjskog tijela tijekom 2019. godine.

Tijelo javne vlasti odbilo je zahtjev korisnika iz razloga što su tražene informacije poslovna tajna te su zaštićene zakonom kojim se uređuje zaštita osobnih podataka.

U žalbenom postupku Povjerenik za informiranje je utvrdio kako je prvostupanjsko tijelo neosnovano odbilo zahtjev korisnika, s obzirom da je pogledu razloga za odbijanje zahtjeva koje je navelo u svojoj odluci utvrđeno kako nisu primjenjiva ograničenja pristupa informacijama zbog poslovne tajne i osobnih podataka. Naime, u postupku je utvrđeno da se radi o potrošnji sredstava tijela javne vlasti što predstavlja raspolaganje javnim sredstvima u smislu članka 16. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S obzirom na navedeno Povjerenik za informiranje je poništio prvostupanjsku odluku i u cijelosti omogućio pristup traženim informacijama, jer se za zatraženu informaciju iz zahtjeva korisnika zakonom podrazumijeva javni interes odnosno pravo svih fizičkih i pravnih osoba da znaju na koji se način i u koju svrhu koriste javna sredstva

Odluka je dostupna na tražilici Povjerenika za informiranje TOM na poveznici:

Protiv rješenja Povjerenika za informiranje korisnik je pokrenuo upravni spor u kojem je Visoki upravni sud Republike Hrvatske odbio tužbeni zahtjev za poništenjem odluke drugostupanjskog tijela.

Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske dostupna je na poveznici: