Savjetovanje s javnošću

Tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Tijela državne uprave (ministarstva i druga tijela državne uprave) provode savjetovanja preko središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanja s javnošću https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/Dashboard dok druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima to čine preko vlastite internetske stranice ili preko središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću.

Savjetovanje s javnošću mora trajati u pravilu 30 dana, a provodi se objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem propisa, akta ili drugog dokumenta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.

O provedenom savjetovanju tijela su dužna objaviti izvješće, a planirana savjetovanja najaviti objavom godišnjeg plana savjetovanja.

Građani mogu podnijeti predstavku Povjereniku za informiranje ako uoče nepravilnosti u provedbi savjetovanja ili izostanak savjetovanja za akte za koje su morala biti provedena.

Javnost rada

Tijela javne vlasti su dužna osigurati javnost rada na način da javnost informiraju o dnevnom redu zasjedanja ili sjednica službenih tijela i vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad (nazočnosti sjednicama) kao i broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredna nazočnost na sjednicama pri čemu se mora voditi računa o redoslijedu prijavljivanja.

Tijela javne vlasti nisu dužna osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama Zakon.

Ova se obveza primarno odnosi na državna tijela te predstavnička tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave, kao i druga tijela javne vlasti kada je to opravdano.

Građani mogu podnijeti predstavku Povjereniku za informiranje ako uoče nepravilnosti u osiguravanju javnosti rada.