Ured povjerenika za informiranje je krajem studenog i do sredine prosinca 2020. godine proveo analitičko praćenje internetskih stranica 23 JLP(R)S s područja Karlovačke županije, sa svrhom utvrđivanja razine usklađenosti s obvezama koje propisuju članci 10. (proaktivna objava), 11. (savjetovanje s javnošću) i 12. (javnost rada) Zakona o pravu na pristup informacijama.

Ukupno gledajući, jedinice su proaktivno objavile 61,6% praćenih informacija, čiju objavu propisuju navedeni članci ZPPI-ja (izuzev točaka 1., 7. i 14. članka 10. ZPPI-ja koje nisu obuhvaćene predmetnim praćenjem). Riječ je o prosječnoj razini objave svih informacija čija se objava pratila na njihovim internetskim stranicama, koja govori o tome da je tek nešto više od tri petine propisanih informacija objavljeno od strane 23 praćene jedinice.

Gledajući pojedinačno ostvarene rezultate tijela javne vlasti, kao primjer najbolje prakse među praćenim jedinicama s područja Karlovačke županije, predstavlja sama Županija, s 90% objavljenih praćenih informacija. Također, s visokih 87,1% istaknula se Općina Lasinja, koja se istaknula i kao primjer tijela javne vlasti koje je objavilo anonimizirani službeni upisnik, čime se doprinosi visokoj razini transparentnosti i otvorenosti prema korisnicima.

Valja izdvojiti i druge jedinice s područja Karlovačke županije koje su ostvarile visoke rezultate jer su na svojim internetskim stranicama objavile većinu propisanih informacija, a to su Općina Žakanje i Grad Karlovac s ostvarenih 84,3%, Općina Kamanje s 81,4% i Grad Ogulin s 80% objavljenih praćenih informacija. Ujedno su se navedene dvije općine istaknule s vrlo preglednim i lako pretraživim internetskim stranicama.

S druge strane, lokalne jedinice koje su ostvarile najlošije rezultate, odnosno na čijim je internetskim stranicama objavljen manji dio praćenih informacija, manje od 40%, su općine Draganić, Barilović, Tounj i Cetingrad sa svega 30% objavljenih praćenih informacija. Manje od 50% (odnosno, između 40 i 50%) praćenih informacija u prosjeku su objavile još tri jedinice lokalne samouprave (općine Bosiljevo, Ribnik, Plaški), koje trebaju više napora usmjeriti na usklađivanje sa zakonskim obvezama koje su bile predmetom ovog praćenja.

Sve rezultate po točkama članka 10., uključujući članke 11. i 12. Zakona o pravu na pristup informacijama, možete pogledati u Analitičkom izvješću br. 6/2020. – Transparentnost i otvorenost u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi: Karlovačka županija.