Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15; u daljnjem tekstu: Zakon) u članku 12. propisuje obvezu osiguravanja javnosti rada tijela javne vlasti. Stavak 1. tog članka propisuje da su tijela obvezna javnost informirati o dnevnom redu zasjedanja ili sjednica službenih tijela i vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad te broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela javne vlasti, pri čemu se mora voditi računa o redoslijedu prijavljivanja.

S obzirom na uočene nepravilnosti u primjeni navedenih odredbi u praksi, Povjerenik za informiranje je u Izvješću o provedbi Zakona za 2018. među prijedloge za otklanjanje nedostataka i nepravilnosti istaknuo upravo potrebu da, radi omogućavanja uvida javnosti u rad, tijela javne vlasti proaktivno, a ne retroaktivno objavljuju dnevne redove sjednica te upoznaju javnost s uvjetima prisustvovanja na njima.

U Smjernicama za javnost rada tijela javne vlasti: Primjena članka 12. i članka 10., stavak 1., točka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama, KLASA: 008-01/17-01/27, URBROJ: 401-01/05-17-1 od 8. prosinca 2017. godine, dostupnima na poveznici:

Povjerenik za informiranje istaknuo je preporuke glede proaktivne objave svih propisanih informacija vezanih uz osiguranje javnosti rada.

S obzirom na nedostatke uočene u radu po žalbama i predstavkama korisnika te putem analitičkih praćenja internetskih stranica odabranih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave glede ispunjenja obveze propisane člankom 12. Zakona, Povjerenik za informiranje kroz dodatne smjernice upućuje odnosna tijela kako osigurati višu razinu javnosti rada njihovih predstavničkih tijela (općinska i gradska vijeća, županijske skupštine, Gradska skupština Grada Zagreba).

Smjernice možete preuzeti na poveznici iznad ili direktno ovdje.