[:hr]

Novi Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u Narodnim novinama 12/14, 15/14, a stupili su na snagu 8. Veljače 2014. Godine.
Više na:

Kriteriji Povjerenika za informiranje (.html)

[:]