Povjerenik za informiranje je tijekom svibnja 2021. godine proveo kontrolno praćenje objave informacija koje propisuju točke 3., 5., 8., 10. i 13. članka 10. i članak 11. Zakona o pravu na pristup informacijama na internetskim stranicama 20 županija, a za koje je ranijim praćenjima utvrđena najniža prosječna razina objave.

Svrha praćenja bila je utvrditi u kojoj mjeri županije ispunjavaju određene obveze proaktivne objave informacija i provedbe savjetovanja s javnošću, u odnosu na rezultate ranije provedenih praćenja, a s ciljem da se na početku četverogodišnjeg mandata nove predstavničke i izvršne vlasti u područnoj (regionalnoj) samoupravi, ukaže na uočene nedostatke u pojedinim segmentima provedbe Zakona i daju preporuke za poboljšanje stanja.

Praćenje je pokazalo da još uvijek postoji visoka razina neusklađenosti, odnosno da se pojedine zakonske obveze ne ispunjavaju u cijelosti.

U usporedbi s ranije provedenim praćenjima, uz napomenu da rezultati nisu u cijelosti usporedivi zbog promijenjene metodologije i proteka vremena, načelno se može zaključiti da dio županija nije proveo ažuriranja ni potrebne izmjene na svojim internetskim stranicama, a s obzirom na ukazane nedostatke u proaktivnoj objavi informacija.

Još uvijek je izrazito niska prosječna razina objave skupova podataka na internetskim stranicama županija, a asset listu, odnosno popise skupove podataka iz nadležnosti, opisane metapodacima i s pripadajućom licencom, objavile su svega dvije županije.

Popis donacija i sponzorstava za prošlu godinu nije objavilo čak pet županija, a glede formata objave, samo njih šest je predmetni popis objavilo u otvorenom, XLS formatu.

Što se tiče transparentnosti unutarnje organizacije i natječajnih postupaka za zapošljavanje, praćenje je pokazalo da 10 županija nema lako dostupne pravilnike o unutarnjem redu upravnih odjela te da njih 13 nije objavilo plan prijma u službu za 2021. godinu. Osam županija nema ustrojenu zasebnu rubriku unutar koje se objavljuju natječaji za zapošljavanje, a njih 13 ne objavljuje obavijesti o ishodu natječajnih postupaka.

I u pogledu objave informacija propisanih točkom 13. uočene su određene nepravilnosti pa tako četiri županije još uvijek nemaju naveden ZPPI, NN 85/15, jedna županija nema objavljene pomoćne obrasce, dok su tri to učinile djelomično, zatim pet županija nema objavljene kriterije, a na stranicama sedam županija objavljeni su akti koje je potrebno ukloniti.

Glede provedbe savjetovanja s javnošću, moguće je identificirati županije u kojima je preporučljivo održati krojene edukacije o provedbi savjetovanja s javnošću, ali i nastaviti kontinuirano ukazivati na potrebu donošenja plana savjetovanja kao prvog koraka u savjetovanju s građanima, kvalitetnije planirati donošenje akata za koje je potrebno provoditi savjetovanja s javnošću kako bi se ostavilo dovoljno vremena za dijalog i ulagati dodatne napore u motiviranje građana da se uključuju u donošenje odluka koje se odnose na konkretne interese fizičkih i pravnih osoba s određenog područja. Upravo je segment procjene je li riječ o aktu koji sukladno ZPPI-ju treba ići na savjetovanje, polazna točka za unaprjeđivanje kvalitete primjene ove zakonske obveze.

Ukupno uzevši, posebice u odnosu na zatečeno stanje u praćenjima provedenim 2016.-2018., ostvaren je određeni napredak na području provedbe savjetovanja s javnošću u dijelu promatranih županija.

Slijedom svega navedenog, iako je identificirana dobra praksa u nekim segmentima, nalazi praćenja ukazali su na postojanje nedostataka u primjeni pojedinih odredbi ZPPI-ja koji se kontinuirano pronalaze na internetskim stranicama županija (kod pojedinih županija uočeni su isti nedostaci kao i u praćenjima provedenima prije dvije, tri ili čak četiri godine). Budući da je uloga županija kao jedinica područne (regionalne) samouprave dodatno ojačana povjeravanjem im poslova ureda državne uprave u županijama, iste bi trebali posvetiti više pažnje usklađivanju svojih internetskih stranica i načina objave informacija i dokumenata na njima s onim što ZPPI propisuje, a Povjerenik za informiranje kao nadzorno tijelo dodatno preporučuje i upućuje kroz niz provedenih analitičkih praćenja i izrađenih uputa, smjernica i priručnika. Županije bi trebale pružati primjer dobre prakse jedinicama lokalne samouprave te predstavljati tijela javne vlasti koja u cijelosti ispunjavaju obveze propisane ZPPI-jem i osiguravaju transparentno i otvoreno funkcioniranje te uspješan dijalog s građanima i pravnim osobama.

Cjeloviti tekst analitičkog izvješća možete preuzeti ovdje.