Temeljem članka 61.a Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13 i 38/13),  sukladno Uredbi o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“, broj 100/11) i Planu prijama  na  stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu povjerenice za informiranje za 2014. godinu KLASA: 112-07/14-01/01, URBROJ: 401-01/04-14-06, od 14. studenog 2014. godine, Povjerenica za informiranje raspisuje Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Javni poziv.pdf