U svrhu usklađivanja s Direktivom EU 2016/2102 o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (OJ L 327/1, 2. prosinca 2016.), Hrvatski sabor usvojio je Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, kojim se regulira primjena zahtjeva pristupačnosti kroz četiri načela: mogućnost opažanja (informacije i sastavni dijelovi korisničkog sučelja moraju biti predstavljeni korisnicima tako da ih mogu percipirati), operabilnost (sastavnim dijelovima korisničkog sučelja i navigacije mora se moći upravljati), razumljivost (informacije i način rada korisničkog sučelja moraju biti razumljivi) i stabilnost (sadržaji moraju biti dovoljno stabilni da ih može pouzdano tumačiti širok raspon korisničkih agenata, uključujući pomoćne tehnologije). Time će mrežne stranice i mobilne aplikacije tijela javnog sektora postati pristupačnije svim korisnicima, osobito osobama s različitim oblicima invaliditeta te starijim osobama. Zakon stupa na snagu 23. rujna 2019.

Obveznici primjene Zakona su tijela državne uprave i druga državna tijela, JLP(R)S, tijela javnog prava kako su definirana zakonom kojim se uređuje javna nabava te udruženja koje su osnovala navedena tijela, ako su takva udruženja uspostavljena u posebnu svrhu zadovoljavanja potreba od općeg interesa i nemaju industrijski ili trgovački značaj.

Tijela javnog sektora koja u trenutku stupanja na snagu Zakona imaju mrežne stranice objavljene prije 23.9.2018. godine dužna su ih uskladiti s odredbama Zakona najkasnije do 23.9.2020. godine, a rok koji je Zakonom određen za usklađivanje programskih rješenja za pokretne uređaje je 23.9.2021.

Stupanjem na snagu Zakona, Povjerenik za informiranje će osim u području pristupa, ponovne uporabe informacija te dostupnosti informacija o okolišu i u pitanjima dostupnosti javnog arhivskog gradiva, postati tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom navedenog Zakona, kao i za sudjelovanje u provedbi mjera i aktivnosti osposobljavanja i promicanja te izvješćivanju Europske komisije u suradnji sa Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva Vlade RH i drugim tijelima.