Normativne aktivnosti

Sukladno djelokrugu određenom Zakonom, Povjerenik za informiranje inicira donošenje ili izmjene propisa radi provedbe i unapređenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, aktivno sudjeluje u izradi podzakonskih propisa čije donošenje proizlazi temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama i u izradi međuresornih analiza i izvješća u dijelu koji se odnosi na njegov zakonom propisani djelokrug za potrebe tijela državne uprave i međunarodnih organizacija.

Također, Povjerenik se aktivno uključuje u postupke savjetovanja s javnošću u postupku izrade nacionalnih strateških dokumenata, zakona i drugih propisa, s ciljem ukazivanja na potrebu njihova usklađivanja sa zahtjevima koji proizlaze iz Zakona o pravu na pristup informacijama.

U svrhu standardizacije postupanja po Zakonu o pravu na pristup informacijama, Povjerenik izrađuje i distribuira smjernice za postupanje po pojednim odredbama zakona, koje se objavljuju na internetskoj stranici Povjerenika za informiranje, tražilici odluka i mišljenja i distribuiraju putem newslettera Povjerenika, a dodatno ih se prilaže uz odgovore i mišljenja tijelima javne vlasti.

2018.

Radne skupine

 • Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora
 • Akcijski plan uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje 2019.-2020
 • Akcijski plan za provedbu Inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje 2018.-2020.

Savjetovanja s javnošću

 • Uredba o načinu ustrojavanja, sadržaju i vođenju Središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata
 • Zakon o Središnjem registru državne imovine

2017.

Radne skupine

 • Zakon o provedbi Opće direktive o zaštiti osobnih podataka
 • Zakon o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustava te poslovnih informacija
 • Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija
 • Akcijski plan uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje 2017.-2018.

Mišljenja

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima
 • Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga
 • Zakon o procjeni učinaka propisa
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima
 • Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa
 • Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka
 • Zakon o reviziji
 • Zakon o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustava te poslovnih informacija (poslovnih tajni)

Savjetovanja s javnošću

 • Uredba o načinu ustrojavanja, sadržaju i vođenju Središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata
 • Zakon o Središnjem registru državne imovine

2016.

Radne skupine

 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija
 • Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave 2015.-2020. za razdoblje 2017.-2020.
 • Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje 2017.-2018.

Savjetovanja s javnošću

 • Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2017.

2015.

Radne skupine

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama
 • Akcijski plan uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje 2015.-2016.

Mišljenja

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske
 • Strategija hrvatskog knjižničarstva 2016.-2020.
 • Strategija e-Hrvatska 2020.

Savjetovanja s javnošću

 • Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske