Arhivsko gradivo

Povjernik za informiranje osigurava pravnu zaštitu u vezi dostupnosti javnog arhivskog gradiva pod uvjetima propisanim Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima.

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima jamči pravo na pristup javnom arhivskom gradivu svim pravnim i fizičkim osobe pod jednakim uvjetima uvidom ili drugim oblicima korištenja sukladno odredbama tog Zakona.

Fizička i pravna osoba kao korisnik može zahtjevom za pristup gradivu od državnih arhiva i arhiva jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave zatražiti pristup javnom arhivskom gradivu, o čemu su navedeni arhivi dužni odlučiti rješenjem.

Korisnik koji traži gradivo ili podatke koji nisu javno dostupni u smislu Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, u zahtjevu za pristup gradivu navodi razloge koji su nužni za utvrđivanje njegova prava na pristup gradivu.

Državni arhiv i arhiv jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su omogućiti pristup gradivu u razumnom roku, vodeći računa o žurnosti zahtjeva i o tome da rok za odgovor na korisnikov zahtjev ne može biti dulji od rokova koji su utvrđeni Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima uvodi i primjenu testa razmjernosti i javnog interesa, budući da je njegovim člankom 18. stavkom 5. propisano kako se javno arhivsko gradivo može dati na korištenje prije isteka rokova propisanih stavcima 3. i 4. istoga članka ako je na temelju zakona kojima se uređuje pravo na pristup informacijama i zaštita tajnosti podataka utvrđeno da javni interes, koji se ostvaruje dostupnošću podataka, preteže nad interesima koji se štite ili ako su prethodno poduzete mjere koje osiguravaju zaštitu javnih i privatnih interesa zbog kojih je utvrđeno ograničenje dostupnosti odnosno koje onemogućuju uvid u
klasificirane podatke.

Člankom 4. stavkom 2. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima propisano je kako se na pitanja u vezi sa zaštitom tajnosti podataka, zaštitom osobnih podataka te prava na pristup informacijama u odnosu na javno dokumentarno i javno arhivsko gradivo i privatno arhivsko gradivo, koja nisu uređena tim Zakonom, primjenjuju zakoni i drugi propisi kojima se uređuju zaštita tajnosti podataka, zaštita osobnih podataka i pravo na pristup informacijama.

Pravna zaštita

Protiv rješenja državnog arhiva i arhiva jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim je odlučeno o zahtjevu za pristup arhivskom gradivu, može se podnijeti žalba Povjereniku za informiranje u roku od 15 dana od dostave rješenja.

Povjerenik o žalbi rješava u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama i Zakonom o općem upravnom postupku.

Protiv rješenja Povjerenika za informiranje žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

  • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (“Narodne novine”, br. 61/18, 98/19)