S obzirom da su se u upravnosudskoj praksi pojavile dvojbe oko primjene Direktive (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (dalje u tekstu: OD Direktiva), koje bitno utječu na ostvarivanje prava na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje (dalje u tekstu: Povjerenik) temeljem članka 35. stavka 3. alineje 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15, 69/22) izvješćuje javnost o primjeni odredbe navedene Direktive u praksi Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Visoki upravni sud)

1. Primjena OD Direktive u praksi Visokog upravnog suda u 2022. – Izvješće Povjerenika Hrvatskom saboru

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 69/22) u hrvatski pravni poredak je preuzeta OD Direktiva.

U Izvješću o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022., koje još nije raspravljeno u Hrvatskom saboru, Povjerenik je obavijestio javnost da je Visoki upravni sud u tri predmeta, koji su se odnosili na primjenu OD Direktive, poništio rješenje Povjerenika za informiranje, te je izrazio sljedeći stav: 1.) da je protekao provedbeni rok u kojem je Republika Hrvatska bila dužna prenijeti OD Direktivu u domaće zakonodavstvo, 2.) da postojeći Zakon o pravu na pristup informacijama nije usklađen s OD Direktivom, i 3.) da se ne mogu otkloniti prigovori pojedinih tužitelja koji smatraju da ne predstavljaju tijelo javne vlasti.

U navedenom Izvješću Povjerenik je izrazio stajalište o tome da se OD Direktiva odnosi samo na ponovnu uporabu informacija, odnosno da ni na koji način ne uređuje pristup informacijama, posebno ne na način da bi se u cijelosti dokidale obveze tijela javne vlasti da postupaju po zahtjevima za pristup informacijama.

2. Prekid upravnog spora te zahtjev Visokog upravnog suda Sudu Europske unije za tumačenjem odredbi OD Direktive u 2023.

U 2023.Visoki upravni sud je, u predmetu tužitelja HP-Hrvatska pošta d.d. radi poništenja rješenja Povjerenika (poslovni broj: UsII-188/22), prekinuo upravni spor i Sudu Europske unije podnio zahtjev za tumačenjem odredbi OD Direktive, a koji zahtjevi se vodi pod brojem C-336/23.

Iz navedenog zahtjeva, koji je javno dostupan na poveznici https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=c-336/, razvidno je da je Visoki upravni sud od Suda Europske unije zatražio odgovore na sljedeća pitanja:

  1. Da li se pod pojmom “ponovna uporaba informacije” u smislu članka 2. točke 11. Direktive EU 2019/1024 Europskog Parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. otvorenim podatcima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (L 172/56, dalje: Direktiva) smatra pristup svakoj informaciji koju je tijelo javnog sektora/javno poduzeće izradilo ili je u njegovom posjedu, a koju korisnik (fizička ili pravna osoba) prvi puta traži od tijela javnog sektora
  2.  Može li se zahtjev za dobivanje informacije koju je stvorilo ili posjeduje tijelo javnog sektora/javno poduzeće, a koja je nastala u okviru djelokruga ili u vezi organizacijom i radom toga tijela, smatrati zahtjevom za dobivanje informacije na koji se primjenjuju odredbe ove Direktive, odnosno primjenjuju li se odredbe ove Direktive na sve zahtjeve za pristup informacijama koje posjeduju tijela javnog sektora?
  3. Jesu li obveznici davanja informacije iz članka 2. Direktive samo ona tijela javnog sektora od kojih je tražena ponovna uporaba informacije ili se nove definicije odnose na sva tijela javnog sektora i na sve informacije koje oni posjeduju, to jest jesu li u članku 2. Direktive navedeni obveznici pružanja informacije koju su oni stvorili ili ih posjeduju ili se osobe iz članka 2. Direktive smatraju obveznicima davanja informacije samo pri ponovnoj uporabi informacije?
  4. Mogu li se iznimke od obveze davanja informacije iz članka 1. stavka 2. Direktive smatrati iznimkama zbog kojih tijela javnog sektora mogu odbiti dati informacije koje su stvorili ili ih posjeduju ili se radi o iznimkama koje se primjenjuju samo kad je od tijela javnog sektora tražena ponovna uporaba informacije?

3. Postupanje Visokog upravnog suda nakon donošenja odluke o prekidu postupka

Nakon navedene odluke o prekidu postupka, Visoki upravni sud je u 2023. donio 12 rješenja o prekidima postupka po tužbama tijela javne vlasti protiv rješenja Povjerenika, u bitnom obrazlažući da se radi o pravno istovjetnoj situaciji kao u predmetu u kojem je odlučio podnijeti zahtjev Sudu Europske unije za tumačenjem odredbi OD Direktive (poslovni broj: UsII-188/22).

Analizom navedenih odluka, razvidno je da je većina navedenih odluka donesena u predmetima u kojima su tužitelji komore kao tijela javne vlasti (6), dok se ostatak odluka odnosi na tužitelje trgovačka društva (5), te jedna odluka na Hrvatsku narodnu banku, kao tužitelja.

4. Postupanje Povjerenika za informiranje

U navedenom postupku pred Sudom Europske unije, Povjerenik je Sudu Europske unije dostavio očitovanje u kojem je je u bitnom opisao razlike između prava na pristup informacijama te prava na ponovnu uporabu informacija. Naveo je da su predmet postupka pred Visokim upravnim sudom informacije iz postupka javne nabave (ugovor, zapisnik o primopredaji, privremene i okončane situacije), da korisnik u tom predmetu nije podnio zahtjev za ponovnu uporabu informacija, te da zatražene informacije nisu niti pogodne za ponovnu uporabu informacija. Ponovno je naglasio da se OD Direktiva ne primjenjuje na pravo na pristup informacijama (već samo na ponovnu uporabu informacija), te je ukazao na, do sada drugačiju praksu Visokog upravnog suda u kojoj je istaknuto da se OD Direktiva odnosi isključivo na ponovnu uporabu informacija.

Također je citirana ranije praksa Suda Europske unije (C-215/17), u kojoj je u bitnom izraženo stajalište da zahtjevi za pristup informacijama nisu obuhvaćeni područjem primjene ranije Direktive koja uređuje pitanje prava ponovne uporabe informacija. (Direktiva 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013.(dalje u tekstu Direktiva IJS) koja je izmijenjena OD Direktivom.

Povjerenik je ukazao i na drugačiju praksu Visokog upravnog suda nakon donošenja OD Direktive (presude poslovni brojevi: UsII-169/22 od 21. rujna 2022., UsII-168/22-10 od 28. rujna 2022., UsII-5/23 od 13. travnja 2023., te UsII-13/23 od 13. travnja 2023.), iz koje proizlazi da se ova Direktiva ne odnosi na pitanja prava na pristup informacijama.

Povjerenik ističe da je u odgovorima na tužbu u navedenim predmetima u kojima je Visoki upravni sud donio rješenja o prekidu postupka, u bitnom iznosio iste navode kao u očitovanju Sudu Europske unije, navodeći da odredbe OD Direktive ne ostavljaju nikakve dvojbe o tome da se odnose isključivo na ponovnu uporabu, u kojem slučaju ne postoji obveza upućivanja prethodnog pitanja Sudu Europske unije (predmet CILFIT poslovni broj 283/81).

5. Zaključak

Slijedom gore opisane, dijelom neujednačene prakse Visokog upravnog suda, a potom i zahtjeva Sudu Europske unije za tumačenjem odredbi OD Direktive te stajališta i postupanja Povjerenika, razvidno je da će tek odluka Suda Europske unije u predmetu C-336/23, razriješiti dvojbe oko različite primjene odredbi OD Direktive u upravnosudskoj praksi, a kako bi korisnici učinkovito mogli ostvarivati pravo na pristup informacijama koje su u posjedu tijela javne vlasti.