NP-044-04/22-01/3 – Sadržaj zahtjeva za pristup informacijama je propisan u članku 18. stavku 3. ZPPI-ja i ne propisuje OIB podnositelja kao obavezni sastavni dio zahtjeva

Pri primjeni ZPPI-ja u rješavanju zahtjeva, polazi se od načela javnosti i slobodnog pristupa, što znači da bilo tko može tražiti informaciju od tijela javne vlasti, pa i anonimna javnost i da je informacija dostupna svima pod jednakim uvjetima. Navedeno naročito dolazi do izražaja kod informacija koje se trebaju proaktivno objaviti sukladno članku 10. stavku 1. ZPPI-ja odnosno kada tijelo javne vlasti omogućuje pristup traženoj informaciji po podnesenom zahtjevu. U tom slučaju nije potrebno istraživati, odnosno utvrđivati identitet fizičke osobe – korisnika prava, odnosno od podnositelja zahtjeva tražiti ispravak i dopunu zahtjeva ukoliko ne sadrži podatak o OIB-u. Isto je sukladno i  primjeni načela učinkovitosti i ekonomičnosti iz Zakona o općem upravnom postupku, o kojem su službenici za informiranje također dužni voditi računa.

Međutim, OIB je relevantan kada se o zahtjevu za pristup informacijama odlučuje rješenjem (o odbacivanju zahtjeva, odbijanju zahtjeva ili djelomičnom omogućavanju pristupa traženoj informaciji), jer je dopunjenim odredbama Zakona o općem upravnom postupku ( u primjeni od 01. siječnja 2022.), propisano da podnesak mora sadržavati OIB,  a da uvod rješenja između ostalog, sadržava i OIB  stranke. Slijedom toga, i u žalbenom postupku koji se vodi pred Povjerenikom za informiranje, žalba treba sadržavati OIB žalitelja.

Napominje se da ZPPI predviđa i situacije u kojima se ne donosi rješenje, već obavijest korisniku, pa u tim slučajevima također nema potrebe za traženjem OIB-a (Čl. 23. st. 1. t. 1-6 ZPPI-ja).

Za razumijevanje ove materije ukazuje se da važeća odredba ZPPI-ja, ne propisuje OIB podnositelja zahtjeva kao obavezni sastavni dio zahtjeva, međutim  Zakon o općem upravnom postupku, kao procesni zakon i u području pristupa informacijama, propisuje da podnesak mora sadržavati i OIB stranke.

Slijedom naprijed navedenog, mišljenja  smo da pomoćne obrasce zahtjeva za pristup informacijama koji su sukladni propisanom sadržaju iz ZPPI-ja, ne treba dopunjavati OIB-om odnosno da OIB nije nužan podatak za rješavanje zahtjeva kojim se omogućava pristup informacijama.