Kada  tijelo javne vlasti rješava u upravnoj stvari primjenom Zakona o općem upravnom postupku te su mu za potrebe postupka potrebni podaci drugog tijela javne vlasti ili obavlja druge upravne i stručne poslove, navedeno traženje podataka od drugog tijela javne vlasti ostvaruje se putem instituta pravne pomoći u obavljanju povjerenih poslova državne uprave.

Člankom 8. stavkom 1. Zakon o sustavu državne uprave, propisano je  da su tijela državne uprave dužna u granicama svog djelokruga međusobno surađivati te pružati pravnu i stručnu pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima u obavljanju povjerenih poslova državne uprave.

Stoga pri neposrednoj provedbi zakona i drugih propisa te izravno primjenjivih propisa Europske unije, koji se odnose na: rješavanje u upravnim stvarima, vođenje propisanih očevidnika i drugih službenih evidencija, izdavanje potvrda i drugih javnih isprava o činjenicama o kojima se vode propisani očevidnici i druge službene evidencije te obavljanje drugih upravnih i stručnih poslova, u međusobnoj komunikaciji tijela javne vlasti ne primjenjuju odredbe ZPPI-ja.

Kako se dobivanje i razmjena informacija za obavljanje poslova iz djelokruga ne ostvaruje putem ZPPI-ja, radi dobivanja potrebnih podataka za obavljanje poslova iz svog djelokruga tijelo javne vlasti se treba obratiti drugom tijelu javne vlasti putem pravne pomoći i suradnje, a ne putem zahtjeva za pristup informacijama.