ZPPI propisuje načela, postupak i načine ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija te ograničenja prava na pristup informacijama.

ZPPI ne daje ovlasti TJV za donošenje posebnih propisa i općih akata kojima se regulira zakonska materija prava na pristup informacijama (posebnih pravilnika/odluka o pravu na pristup informacijama), nego su TJV u obvezi direktno primijeniti odredbe ZPPI-ja.

Također, ni Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 12/14, 15/14 – ispravak i 141/22 – u daljnjem tekstu: Kriteriji), ne propisuju mogućnost da tijela javne vlasti donose posebne odluke/cjenike o određivanju visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija. TJV su pri naplati stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije u obvezi primijeniti iznose navedene u Kriterijima.