[:hr]

Povjerenica za informiranje podnijela je Hrvatskom saboru Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu, u skladu s djelokrugom rada i povjerenim joj zadacima (članak 60., stavak 4. i 5. Zakona o pravu na pristup informacijama).

Izvješće sadrži detaljan prikaz postupanja prema zahtjevima za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, sa statističkim prikazima, zatim prikaz postupanja u okviru žalbenog postupka, kao i temeljem predstavki i upita korisnika. Izvješće sadrži i podatke o provedbi inspekcijskog nadzora i nalaze iz  analitičkog praćenja provedbe pojedinih odredbi Zakona, a prikazani su i podaci o edukativnim aktivnostima, promicanju prava na pristup informacijama i drugi podaci vezani uz postupanje Povjerenika za informiranje tijekom 2017. godine. Ono se temelji na podacima Povjerenika i izvješćima tijela javne vlasti. Ove godine je zakonsku obvezu dostave izvješća ispunilo  4.683 ili 79,93% od ukupno 5.859 tijela javne vlasti.

U Izvješću iznesena opća ocjena stanja i ove godine svjedoči činjenici da, usprkos većem intenzitetu objavljenih informacija na internetu, povećanom broju provedenih savjetovanja s javnošću te nešto kvalitetnijem rješavanju zahtjeva korisnika, koji su rezultat bolje osposobljenosti tijela javne vlasti za provedbu Zakona i veće svijesti službenika i korisnika, i dalje ostaje značajan prostor za jačanje transparentnosti i otvorenosti tijela javne vlasti kao temeljnih principa na kojima se temelji javni sektor, a osobito za jačanje svijesti korisnika o njihovom pravu na informaciju i sudjelovanju u procesu donošenja odluka. 

Tijela javne vlasti postaju svjesnija svojih obaveza i vještija u provedbi Zakona, međutim, ukupna razina transparentnosti i otvorenosti još nije zadovoljavajuća i očekivani napredak nije dovoljno brz, a građanima je često nedovoljno vidljiv. Pozitivni pomaci nisu dovoljno jasno komunicirani prema javnosti, a osobito je nedovoljno proaktivno informiranje javnosti, povrh onoga što pojedini korisnik zahtjeva. U Izvješću su detaljno opisani svi najznačajniji problemi u provedbi Zakona te istaknuti prijedlozi i preporuke Povjerenice za informiranje, kojima su oblikovane mjere za otklanjanje nedostataka i nepravilnosti.

Izvješće će u okviru procedure u parlamentu biti upućeno na davanje mišljenja Vladi RH te na raspravu na saborske odbore, nakon čega će zastupnici na sjednici raspravljati i glasovati o njemu.

Izvješće, kao i Sažetak Izvješća možete pronaći u rubrici “Izvješća” ovdje.

 

[:]