Sukladno članku 61. stavku 11. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj NN 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) Povjerenik za informiranje raspisuje

OGLAS

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Služba za opće poslove

 Viši stručni referent – 1 izvršitelj/ica, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice

Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij društvene, humanističke ili tehničke struke u trajanju od najmanje tri godine
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 • znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu

Osim navedenih uvjeta, kandidati/tkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osoba se prima u državnu službu uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Na oglas se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni ispit druge razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno odredbama članka 56. Zakona o državnim službenicima. Kandidati koji imaju položen pravosudni ispit nisu u obvezi polagati državni stručni ispit.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave  (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, te adresu elektroničke pošte).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 3. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo na kojim poslovima je kandidat radio);
 4. preslik diplome
 5. presliku uvjerenja o položenom državnom ispitu druge razine, odnosno državnom stručnom ispitu ( za kandidate koji imaju položen državni stručni ispit).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici,a prije izbora kandidata/tkinje predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr neposredno ili poštom na adresu: Povjerenik za informiranje (za oglas), Jurišićeva 19, 10000 Zagreb.

Ovaj oglas bit će objavljen na web stranicama:

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/tkinjom prijavljenim na oglas.

Kandidat/kinja koji se u prijavi na oglas poziva na pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17 i 98/19), uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu koji je dostupan na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice:

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13,152/14 i 39/18), uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je i priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92,27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat pripadnik nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje Povjerenik za informiranje. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih poziva na razgovor (intervju).

Smatra se da je kandidat/tkinja koji nije pristupio razgovoru (intervjuu) povukao prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom/tkinjom.

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći, bit će objavljeni na web-stranici Povjerenika za informiranje.

O rezultatima oglasa kandidati/tkinje će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme izabranog kandidata javnom objavom web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web-stranici Povjerenika za informiranje.

Dostava svim kandidatima smatra se objavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

 • Javni poziv u .pdf formatu možete preuzeti ovdje.
 • Podatke o opisu poslova te plaći radnog mjesta možete preuzeti ovdje.