Dana 9. lipnja 2022. godine, Ured povjerenika za informiranje je u suradnji s Ministarstvom financija i Državnom školom za javnu upravu održao kratku krojenu edukaciju preko Zoom platforme na temu proračunske transparentnosti.

Budući da su informacije o potrošnji javnih sredstava u samoj srži prava na pristup informacijama te da građani moraju imati potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o potrošnji javnih sredstava, sudionicima edukacije prikazano je koji sve dokumenti moraju biti objavljeni na internetskim stranicama tijela javne vlasti i u kojem formatu, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama i posebnim propisima.

Financijska transparentnost koja se postiže proaktivnom objavom je tek prvi korak prema potpunijoj transparentnosti, odnosno temeljni preduvjet za edukaciju građana o potrošnji javnih sredstava i proračunskim procesima, stoga je prikazano i što sve obuhvaća obveza provedbe savjetovanja s javnošću prilikom donošenja proračuna