Tijela javne vlasti su, sukladno članku 10. stavku 1. točki 8. Zakona o pravu na pristup informacijama, dužna proaktivno objavljivati informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima, uključujući popis korisnika i visinu iznosa, na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku. Dosadašnja praksa primjene Zakona pokazala je uglavnom nisku prosječnu razinu objave popisa iz točke 8., a kod onih tijela koja objavljuju popis (na godišnjoj ili polugodišnjoj razini), uočeno je da navode samo pravne osobe kojima su dodijeljena neka javna sredstva, dok fizičke osobe često nisu obuhvaćene, unatoč tome što njihova imena i prezimena načelno ne predstavljaju zaštićene osobne podatke.

Od siječnja 2024., određena tijela javne vlasti obvezna su primjenjivati Naputak o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prema navedenom Naputku, JLP(R)S te proračunski i izvanproračunski korisnici dužni su objavljivati na mjesečnoj razini informacije o isplatama pravnim i fizičkim osobama iz proračuna, odnosno financijskog plana po bilo kojoj osnovi, izuzev informacija koje predstavljaju klasificirani podatak prema zakonu kojim je uređena tajnost podataka i informacija čija bi objava bila protivna posebnim propisima. Informacije o trošenju sredstava moraju biti objavljene na način da su lako dostupne, pretražive i strojno čitljive kako je definirano Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Primatelji sredstava su definirani člankom 3. Naputka, kao oni koji, između ostalog, ostvaruju bespovratna sredstva, sredstva od sponzorstava, donacija i pomoći temeljem javnih poziva i/ili javnih natječaja.

Stoga se, iz perspektive Zakona o pravu na pristup informacijama, u slučaju pravilnog ispunjenja obveze objave XLS tablica na mjesečnoj razini, sukladno navedenom Naputku, smatra ispunjena i obveza objave popisa iz članka 10. stavka 1. točke 8. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Tijela koja nisu obveznici primjene Naputka, a dodjeljuju javna sredstava, i dalje su u obvezi objavljivati zaseban popis dodijeljenih bespovratnih pomoći, sponzorstava i donacija s visinom dodijeljenog iznosa na godišnjoj razini ili češće, na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku (XLS).