Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. rujna 2018., temeljem članka 32. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), a u vezi s točkom 1.3.6.6. Nacionalnog programa reformi 2018., donijela Uredbu o troškovima ponovne uporabe informacija, koja je objavljena u Narodnim novinama 87/18 od 28. rujna 2018.

Ovom Uredbom utvrđuju se način i kriteriji za izračun naknade troškova ponovne uporabe informacija, opravdani troškovi koji se uzimaju u obzir pri utvrđivanju cjenika i izračuna naknade troškova te provedba revizije načina izračuna naknade troškova na godišnjoj razini.

Tijela javne vlasti dužna su donijeti, odnosno uskladiti postojeće cjenike za naknadu troškova ponovne uporabe informacija s ovom Uredbom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Uredba dostupna ovdje: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_09_87_1706.html