Sukladno članku 11. ZPPI-ja, tijela javne vlasti dužna su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba, dok je člankom 10. Zakona utvrđena obveza proaktivnog objavljivanja dokumenata koji se stavljaju na savjetovanje s javnošću, kao dio redovitog informiranja javnosti o radu tijela javne vlasti.

Odredbe Zakona obvezuju tijela javne vlasti odnosno njihove stručne službe koje pripremaju nacrte akata da provedu postupak savjetovanja s javnošću za akte koje predlažu, odnosno donose.

Iako se zakonska odredba članka 11. ne odnosi na pojedince ili klubove zastupnika/vijećnika, mišljenja smo da nema zapreka da se savjetovanje za akte kojih su predlagatelji vijećnici/zastupnici ili klubovi vijećnika/zastupnika također objave na stranicama odnosnog tijela javne vlasti i tako omogući građanima da iznesu svoje komentare i prijedloge. Primjer dobre prakse predstavlja mogućnost zastupnika/klubova zastupnika da za akte koje predlažu za donošenje Hrvatskom saboru, prethodno provedu savjetovanje s javnošću putem internetske stranice Hrvatskog sabora.

Slijedom toga, mišljenja smo da bi bilo dobro da i JLP(R)S omoguće  na svojim internetskim stranicama provedbu savjetovanja s javnošću za akte kojih je predlagatelj pojedinac ili klub vijećnika/zastupnika.

Primjedbe pristigle u javnom savjetovanju svakako bi trebao razmotriti predlagatelj akta te sastaviti izvješće o provedenom savjetovanju, no stvar je dogovora između tijela javne vlasti i predlagatelja akta, hoće li to učiniti u suradnji s tijelom javne vlasti.