Vi ste ovdje:Početna-Aktualno, Vijesti-Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme – Savjetnik Povjerenika

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme – Savjetnik Povjerenika

Sukladno članku 61. stavku 11. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj NN 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 – Odluka USRH, 61/17, 70/19, 98/19) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17 i 89/19), Planu prijama u državnu službu u Ureda povjerenika za informiranje za 2022. godinu, klasa: 112-01/22-01/1, urbroj: 401-01/17-22-04 od 8. srpnja 2022. godine i mišljenju Ministarstva pravosuđa i uprave, klasa: 112-01/22-01/322, urbroj: 514-08-01-02/06-22-04 od 18. svibnja 2022. godine, Povjerenik za informiranje raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Služba za zaštitu prava na pristup informacijama

 

Savjetnik Povjerenika – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:

 • završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravne struke

 • najmanje četiri godine radnog iskustva na pravnim poslovima

 • položen državni stručni ispit

 • znanje engleskog jezika

 • poznavanje rada na računalu.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja/ice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela i po mogućnosti e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diplome/svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje)
 4. dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima:

  a) elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi i trajanju staža osiguranja

  i

  b) ugovor o radu, ugovor o djelu, rješenje o rasporedu iz kojih je vidljivo radno iskustvo potrebno za radno mjesto na koje se prijavljuju ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao/la, u kojoj stručnoj spremi i razdoblje u kojem je kandidat/kinja obavljao/la navedene poslove

 5. preslika uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu, ako kandidat/kinja ima položen državni stručni ispit.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/tkinje predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijave na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Povjerenik za informiranje, Zagreb, Trg žrtava fašizma 3, s naznakom: »Za javni natječaj za prijam u državnu službu na ne­određeno vrijeme«.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja o čemu se dostavlja pisana obavijest elektroničkom poštom.

Kandidat/kinja koji/a ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje povjerenik za informiranje.

Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate/kinje s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervju).

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Povjerenika za informiranje https://www.pristupinfo.hr, istovremeno s objavom javnog natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Povjerenika za informiranje https://www.pristupinfo.hr.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, povjerenik za informiranje će obustaviti postupak po ovom natječaju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata/kinje na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr i web-stranici Povjerenika za informiranje https://www.pristupinfo.hr.

Dostava rješenja svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

Povjerenik za informiranje može obustaviti postupak natječaja sukladno članku 50.b Zakona o državnim službenicima i članku 2. Uredbe o raspisivanju javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi.

 

 • Podatke o opisu poslova te plaći radnog mjesta možete preuzeti ovdje.
2022-09-08T13:34:50+00:00 8 rujna 2022|
MAPA WEBA
« rujan 2023. » loading...
P U S Č P S N
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Uto 26
Go to Top