(UP/II-008-07/20-01/1185) – omogućeno je pravo na pristup preslici izvješća unutarnje revizije u javnoj ustanovi.

Korisnik je zahtjevom za pristup informacijama zatražio od Zagrebačke županije presliku nalaza, mišljenja i preporuka revizije koju je Služba unutarnje revizije Zagrebačke županije provodila u Javnoj ustanovi Zeleni prsten Zagrebačke županije.

Tijelo javne vlasti je odbilo zahtjev korisnika jer smatra da postoje osnove sumnje da bi dostava tražene informacije mogla utjecati na neovisno i nepristrano vođenje postupka unutarnje revizije.

U žalbenom postupku je utvrđeno da je tijelo javne vlasti pogrešno primijenilo odredbu članka 16. u vezi s odredbom članka 15. stavka 3. točke 1.  Zakona o pravu na pristup informacijama, jer je unutarnja revizija već bila obavljena u trenutku podnošenja zahtjeva. Naglašeno je da izvršavanje preporuka navedenih u reviziji  ne može utjecati na neovisno i nepristrano vođenje postupka revizije. Također je istaknuto da unutarnja revizija ispituje sva bitna pitanja koja uobičajeno ukazuju na javni interes kao što su obavljanje poslova na pravilan, etičan i ekonomičan način, te usklađenost s propisima, planovima i programima. Osim toga, izvješće unutarnje revizije daje pregled svi bitnih poslovnih procesa, kao što su javna nabava, fiskalna pitanja, postupanja vezano za EU fondove te trošenje javnih sredstava.

Nakon provedenog žalbenog postupka Povjerenik za informiranje je poništio rješenje Zagrebačke županije te je korisniku u cijelosti omogućio pristup preslici Reviziji poslovanja i praćenja rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije – Zeleni prsten Zagrebačke županije

Protiv rješenja Povjerenika za informiranje Zagrebačka županija je pokrenula upravni spor, a presudom br. UsII-43/21 od 28. travnja 2021. godine Visoki upravni suda RH odbio je tužbeni zahtjev kao neosnovan i potvrdio odluku Povjerenika za informiranje.

Odluka, kao i presuda Visokog upravnog suda RH dostupne su na tražilici Povjerenika za informiranje TOM na poveznici:

https://tom.pristupinfo.hr/pregledfilter1.php?izb=2456