„JAČANJE KAPACIETTA TIJELA JAVNE VLASTI, UDRUGA, MEDIJA I GRAĐANA ZA PROVEDBU ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA“

Povjerenik za informiranje od početka listopada 2017. godine provodi projekta „Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti, udruga, medija i građana za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama“, koji se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali. Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 599.922,00 HRK, od čega se iz sredstava Europskog socijalnog fonda su financira 509.933,70 HRK. Projektom je predviđena provedba projektnih aktivnosti do kraja rujna 2018. godine.

Cilj je projekta doprinijeti jačanju kapaciteta ključnih dionika prava na pristup informacijama – tijela javne vlasti te korisnika – udruga, medija, građana – da što efikasnije primjenjuju i koriste Zakon o pravu na pristup informacijama i na taj način doprinose transparentnom, otvorenom i responsivnom radu vlasti i javne uprave u Republici Hrvatskoj.

• održavanje 5 regionalnih edukacija za tijela javne vlasti o svim važnim segmentima primjene Zakona o pravu na pristup informacijama „Za transparentnost i otvorenost tijela javne vlasti: uspješna primjena Zakona o pravu na pristup informacijama“;
• održavanje 6 radionica za korisnike prava na pristup informacijama „Moje pravo na informaciju“;
• održavanje ukupno 10 webinara o pravu na pristup informacijama (6 za službenike za informiranje i 4 za korisnike prava na pristup informacijama);
• održavanje međunarodne konferencije povjerenika za informiranje;
• izradu publikacija;
• izradu nove internetske stranice Povjerenika za informiranje;
• izradu i objavu edukativnih video materijala o grupama tema koje obuhvaća ovo Ustavom zajamčeno pravo.

O dinamici provedbe predviđenih aktivnosti, kao i o terminima održavanja edukacija pravodobno će biti objavljene sve informacije.
Za više informacija o provedbi projekta molimo kontaktirajte:
mr.sc. Ina Volmut, putem adrese elektroničke pošte ina.volmut@pristupinfo.hr